agariozonguldak haberzonguldak son dakika 10 yohoho-ioagario.surf agario

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL
Previous Next
ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:12:23 น.

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ถวายเครื่องผลิตออกซิเจนธรรมชาติ เพื่อทำให้การหายใจดีขึ้น พร้อมทั้งวัดความดันเบื้องต้น และวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ณ หอพุทธสิริ ๑๕๐ ปี วัดโสมนัสวิหาร

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:04:07 น.

นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ณ ศาลาเจ้าฟ้าโสมนัส กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:34:42 น.

นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "เกณฑ์วินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16:21:22 น.

นางสาววีรนันท์ ศรัณยวัฒน์สิน มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง น้ำกลั่น 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานรับมอบและกล่าวขอบคุณ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:43:07 น.

Dchoice ตักบาตร เติมบุญ ได้ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๒๒๓ ชุด โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานรับมอบและกล่าวขอบคุณ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:13:27 น.

ไร่เดลี่กรีน ออร์แกนิคส์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มอบ แก้วมังกรออร์แกนิค น้ำผลไม้แก้วมังกรออร์แกนิค และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แก่พระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาลสงฆ์โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานรับมอบและกล่าวขอบคุณ

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images