PRIEST HOSPITAL

รับบริจาค


ทำบุญ บริจาค

สั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์

บริจาคสิ่งของ

บริการสำหรับผู้ป่วย


คลินิกตรวจโรค

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

จองคิวออนไลน์

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ขั้นตอนการรับบริการ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:50:45 น.

บุคคลคุณภาพโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00:51 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์นำเงินพระราชทาน จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:42:16 น.

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:07:36 น.

บริษัท ลัคแอนด์เวลท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ รักษ์ฟรุต นำโดย คุณธนนันท์ จินดากิจสกุลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:41:21 น.

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์ นาวาอากาศเอก หญิง นำลาภ อัมพุนันทน์ มอบเงิน 1 ล้านบาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:19:52 น.

กลุ่มพนักงานบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)และบริษัทในครือ

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่


สื่อมีเดียเผยแพร่


คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์


image

การทำหน้าที่อุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธ ที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย


image

การอุปัฎฐากพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย


image

แนวทางเวชปฏิบัติดูแลพระภิกษุอาพาธระยะท้าย


สารโรงพยาบาลสงฆ์


image

ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 2563


image

ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2563


image

ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563


เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images