ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:16:41 น.

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ตรวจเยี่ยมการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับสามเณร อายุ 12 - 18 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรง พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:26:19 น.

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผุู้บริหาร เข้ากราบสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิยารามวรวิหาร เนื่องในวาระเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ณ วัดไตรมิตรวิยารามวรวิหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:34:41 น.

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เข้ากราบสักการะ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:02:23 น.

บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:44:33 น.

ดร.เตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย บริจาคขนมปัง และ น้ำส้มคริส เนื่องในวันเกิด รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวนการด้านอำนวยการ

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:13:30 น.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบชุดตรวจ COVID-19 ( Antigen Test Kit : ATK ) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด รับมอบโดย นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images
eşya depolama İnstagram takipçi satın al İnstagram takipçi satın alfollower kaufen beylikduzu escort İnstagram takipçi satın al