บริจาคสิ่งของ

ทำบุญบริจาค

ค้นหาแพทย์ออกตรวจ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ขั้นตอนการรับบริการ

ลงทะเบียนบัตรใหม่

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:04:28 น.

โครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:19:29 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:47:44 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทาน

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:19:47 น.

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:43:51 น.

คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการบริษัท บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:47:23 น.

โครงการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 73 โดย มูลนิธิธรรมดี เพื่อถวายภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่


สื่อมีเดียเผยแพร่


สารโรงพยาบาลสงฆ์


image

ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 2563


image

ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2563


image

ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563


เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images