ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:46:00 น.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ตรวจคัดกรองสุขภาพตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:47:54 น.

นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธิ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ร่วมแสดงความยินดี สถาบันประสาทวิทยา เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:55:46 น.

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผุู้บริหาร เข้ากราบสักการะพระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช ปัญญาศักดิ์ รกฺขิตญาโณ ป.ธ.5) เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:45:28 น.

พลตรี อภัย อรัญทิมา ได้ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยมี นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:03:33 น.

นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธิ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ และนายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:34:54 น.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล นำโดย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นพ.วิริยะ ศรีสุริยสวัสดิ์ เป็นประธานรับมอบ

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images