ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:44:32 น.

มอบพระพุทธสัมปทานนิโรคาพาธ และพระพุทธเมตตาสังฆาภิบาล แก่คุณทัศนีย์ พิมลศรี ผู้บริจาคเงินเพื่ออุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธ

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:38:48 น.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่างๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสงฆ์

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:32:05 น.

โรงพยาบาลสงฆ์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:41:16 น.

นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบสิ่งของอุปโภค เพื่อใช้กับพระภิกษุอาพาธ และกิจการภายในโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ คุณธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล ดารานักแสดง

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพุธที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:30:26 น.

โรงพยาบาลสงฆ์รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:54:01 น.

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images