มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ชื่อกองทุน "บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสงฆ์" เพื่อบำรุงทั่วไป เช่น บำรุงภัตตาหาร บำรุงเวชภัณฑ์ บำรุงโลหิต บำรุงค่ายา ฯลฯ ให้กับภิกษุ สามเณรที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:19:47 น. เข้าดู 70 ครั้ง