โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลมิติจิตวิญญาณเชิงพุทธ

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลมิติจิตวิญญาณเชิงพุทธ เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถให้การพยาบาลมิติจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางดุษฎี ใหญ่เรืองศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและอภิปรายว่าด้วยเรื่อง “พัฒนาคุณภาพจิต ด้วยธรรมโอสถ” โดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง"การทำความเข้าใจมิติจิตวิญญาณ" โดย รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ"กิจกรรมการค้นหามิติจิตวิญญาณ" โดย รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์และดร.จิราภรณ์ ศรไชย ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:19:35 น. เข้าดู 495 ครั้ง

TEKSAS