โครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่คณะสงฆ์ เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรง โดยถวายวัคซีนแด่พระสงฆ์รวมทั้งประชาชนสูงอายุและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 430 ราย โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล เลขานุการกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ วัดเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ เสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:04:28 น. เข้าดู 246 ครั้ง