ข่าวสารกิจกรรม


กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 พระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 พระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ.เสริมศิริ สุภากรณ์และทีมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ในการประชุม Asia Pacific association for Tobaccocontrol APACT ครั้งที่13

โรงพยาบาลสงฆ์ ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ.เสริมศิริ สุภากรณ์และทีมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ในการประชุม Asia Pacific association for Tobaccocontrol APACT ครั้งที่13 จากกว่า 400 paper ทั่วภูมิภาค Asia pacific. ผลงาน : E- Poster " Cigarette cessation of Buddhist monks done in PRIEST Hospital, Bangkok, Thailand"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โดยมี ร.อ.อภิชิต มุขโตเกียว ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 9 เป็นผู้อัญเชิญอาหาร นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบอาหารพระราชทานดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564

โครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่คณะสงฆ์ เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรง โดยถวายวัคซีนแด่พระสงฆ์รวมทั้งประชาชนสูงอายุและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 430 ราย โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล เลขานุการกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ วัดเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้ ๑. เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ชุดสายเครื่องช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕๐ ชุด ๓. กระบอกฉีดยา ๑ ml. ชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน ๔๐๐ กล่อง ๔. เข็มฉีดยา จำนวน ๔๐๐ กล่อง รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทาน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมี พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้แทนพระองค์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทานดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสงฆ์

พิธีรับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสงฆ์ (Green Priest) นำทีมโดย ภกญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรีไซเคิลขวดน้ำดื่มพลาสติกใส PET ผ่านตู้คืนขวดอัตโนมัติ โดยมีผู้อำนวยการ รพ.สงฆ์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เป็นประธาน

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสงฆ์ (Green Priest) นำทีมโดยเภสัชกรหญิง ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัด กิจกรรมรีไซเคิลขวดน้ำดื่มพลาสติกใส PET ผ่านตู้คืนขวดอัตโนมัติ อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้อำนวยการ รพ.สงฆ์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เป็นประธานเปิดงาน และขอเชิญชวนสมาชิก Green Priest ชาวรพ.สงฆ์ ร่วมรีไซเคิลขวดน้ำดื่มพลาสติกใส PET ผ่านตู้คืนขวดอัตโนมัติได้ ณ บริเวณหน้าห้องรับบริจาค ฝั่งหอฉัน เพื่อสะสมคะแนนนำมาแลกเป็นค่าตอบแทน p4p โดย 1 ขวด จะคิดเป็นคะแนน 20 แต้ม (สะสมครบ 100 แต้ม คิดเป็นเงิน p4p 1 บาท) หรือสามารถบริจาคเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอัฐบริขาร ผ้าปูเตียง ฯลฯ เพื่อถวายพระคุณเจ้าต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-19 ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564

โครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ ได้ดำเนินการโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี, 7 กลุ่มโรค และพำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีพลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา

โครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่พระภิกษุสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานคร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันตก กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ถวายการฉีดวัคซีน โควิด-19 แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 พร้อมถวายชุดยาสามัญประจำวัด แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ​ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป​ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร​ เขตสัมพันธวงศ์​ กรุงเทพมหานคร​ เมื่อวันที่​ 31​ มีนาคม​ 2564

โรงพยาบาลสงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่พระสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แด่พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้นำคณะสงฆ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital (G&C) ประเภทกระบวนการ (Process Innovation) จากโครงการขยะสีทอง และเข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง GREEN & CLEAN Hospital (G&C) ประจำปี 2563 จาก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดี กรมอนามัย โดย เภสัชกรหญิง ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสงฆ์ และ คณะทำงาน Green Priest เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ และบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ ( MOPH DMS ) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ และบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ ( MOPH DMS ) ประจำปี ๒๕๖๔ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) เนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี ดังต่อไป.... 1. นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ได้รับการคัดเลือกรางวัลบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมกรมการแพทย์ (MOPH DMS) ประจำปี 2564 H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 2. นายธานี คล้ายกมล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 กลุ่มที่ 4 : ลูกจ้างประจำ 3. นางสาวรัตนา ศรีนวล ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มที่ 5: พนักงานราชการ ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข , ลูกจ้างชั่วคราว โดยนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2564 "Seamless Comprehensive Health Care and Smart Hospital" วันที่ 8–9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/Bg2keAMDBW8gexsF9 สามารถรับชมผ่าน Live streaming webex

ทำบุญวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลสงฆ์ ณ หอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสงฆ์ (Green Priest) เป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินเก่ามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ คุณจรัสศรี ศรีมณี ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วย ภญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน Green Priest ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอนะ” พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ คุณจรัสศรี ศรีมณี ประธานกรรมการ มูลนิธิคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ

บุคคลคุณภาพโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลสงฆ์ ได้จัดพิธีมอบโล่บุคคลคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากร ที่มีความขยัน เสียสละ และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกิจกรรม งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี ยึดหลักครองตน ครองคน ครองงาน ตามค่านิยมของโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์นำเงินพระราชทาน จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เนื่องในวันที่ 8 มกราคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์นำเงินพระราชทาน จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญถวาย?? ัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อและวันคล้ายวันพระบรมราชสม?? พ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิธีทำบุญถวาย?? ัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อและวันคล้ายวันพระบรมราชสม?? พ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา?? ูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธี

กระทรวงสาธารณสุข ขอปวารณาในการอุปัฏฐากสุขภาพภิกษุทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ขอปวารณาในการอุปัฏฐากสุขภาพภิกษุทั่วประเทศ โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จัดถวายบริการสุขภาพที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากภิกษุทุกรูป หากมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญและจำเป็น ที่ไม่สามารถเบิกจ่าย จากทางราชการได้ ก็ให้ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ ของเขตสุขภาพนั้นๆ #กองทุนอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ

โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ๑๒ เขตสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายยกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ๑๒ เขตสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์” โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณรเพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการและป้องกันโรค หากพบเจ็บป่วยจะรักษาทันที ไม่ให้เข้าสู่ภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรค สำหรับบริการประกอบด้วย - ตรวจรักษาโรค - ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ - ตรวจตา จอประสาทตา ขั้วประสาทตา ต้อหิน ต้อกระจก ถวายแว่นสายตาและแว่นกันแดด - ตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ถอนฟันขูดหินปูน - การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ - ตรวจสุขภาพเท้าและถวายรองเท้าเพื่อสุขภาพ - ตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม - ถวายภัตตาหารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการภัตตาหาร - ถวายยาสามัญประจำวัดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา และรวบรวมข้อมูลมาจัดทําสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์นำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นการปวารณาของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ - สามเณร อาพาธทั่วประเทศ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งานประชุมชุมชนนักปฏิบัติ CoP : ระบบยา จาก 11 โรงพยาบาลทุ่งพญาไท เพื่อเตรียมความพร้อม “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “smart hospital” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานประชุมชุมชนนักปฏิบัติ CoP : ระบบยา จาก 11 โรงพยาบาลทุ่งพญาไท เพื่อเตรียมความพร้อม “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “smart hospital” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณร "โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย" เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด "โครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย" เขตสุขภาพที่ ๙ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์-สามเณรเพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการและป้องกันโรค หากพบเจ็บป่วยจะรักษาทันที ไม่ให้เข้าสู่ภาวะเสี่ยงหรือภาวะ แทรกซ้อนของโรค สำหรับบริการประกอบด้วย - ตรวจรักษาโรค - ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ - ตรวจตา จอประสาทตา ขั้วประสาทตา ต้อหิน ต้อกระจก ถวายแว่นสายตาและแว่นกันแดด - ตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ถอนฟันขูดหินปูน - การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ - ตรวจสุขภาพเท้าและถวายรองเท้าเพื่อสุขภาพ - ตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลมาจัดทําสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์นำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นการปวารณาของ กระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ - สามเณร อาพาธ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธีฉลององค์กฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ร่วมในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จัดทอดกฐินสามัคคีที่วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ -สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ - สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ด้านการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มีพระสงฆ์ตรวจสุภาพ จำนวน ๒๐๐ รูป กิจกรรมประกอบด้วย - ถวายการตรวจโรคทั่วไป - โรคทางจักษุ - ทันตกรรม - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - การตรวจสุขภาพเท้า พร้อมทั้งถวาย - เครื่องวัดความดันโลหิต - ยาสามัญประจำวัด โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสงฆ์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564 เพื่อกำหนดทิศทางและการดำเนินงานการจัดทำ แผนปฎิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล นโยบายการดำเนินการของกรมการแพทย์ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯและบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี2564” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมซีฮอร์ส โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แด่พระสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ที่มาร่วมงานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวัน 12 สิงหาคม 2563

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร,ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าร่วมพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ด้านคลินิกเลิกบุหรี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดูแล พัฒนาระบบ และปรับปรุงงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ( สบยช. ) ด้านคลินิกเลิกบุหรี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดูแล พัฒนาระบบ และปรับปรุงงานคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๐ แกลลอน และ แอลกอฮอล์สเปย์ ๒๘ แกลลอน แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๑๒๐ ขวด น้ำผลไม้ จำนวน ๔๘๐ กล่อง รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๐ แกลลอน และ แอลกอฮอล์สเปย์ ๒๘ แกลลอน แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๑๒๐ ขวด น้ำผลไม้ จำนวน ๔๘๐ กล่อง รับมอบโดย นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง มอบ ข้าวสาร นม อาหารเสริม อาหารแห้ง น้ำผลไม้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม อาหารเสริม น้ำผลไม้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ

"โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร” และเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับ “โครงการวิจัยสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ"

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข โดย กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ จัด"โครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร” และเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับ “โครงการวิจัยสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ “ เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับเขตพื้นที่สุขภาพทั่วประเทศ โดยเริ่ม นำร่องที่ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพฯ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.สงฆ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้แทนรับพระราชทาน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเหลว Ensure มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000 บาท รับมอบโดย นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ ภกญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเหลว Ensure มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000 บาท รับมอบโดย นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ ภกญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

คุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และเพื่อนๆ มอบ เตียงระบบไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และเพื่อนๆ มอบเตียงระบบไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

อาสากาชาด สภากาชาดไทย กลุ่มงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า มอบเครื่องวัดความดัน , แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรค จำนวน ๑,๖๐๐ แผ่น , หน้ากากอนามัยผ้า จำนวน ๒๕๕ ชิ้น , ผ้าไตร , เครื่องสังฆทาน , นม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อาสากาชาด สภากาชาดไทย กลุ่มงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า มอบเครื่องวัดความดัน ๑๐ เครื่อง , แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรค จำนวน ๑,๖๐๐ แผ่น , หน้ากากอนามัยผ้า จำนวน ๒๕๕ ชิ้น , ผ้าไตร , เครื่องสังฆทาน , นม ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

นพ.สุวิช รัตนศิรินทรวุธ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ มอบแว่นตา จำนวน ๗๐ อัน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นพ.สุวิช รัตนศิรินทรวุธ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ มอบแว่นตา จำนวน ๗๐ อัน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ และ คุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และกลุ่มเพื่อน A Group มอบเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ และคุณทัศนีย์ กาญจนวสะ และกลุ่มเพื่อน A Group มอบเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบ เตียงไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบ เตียงไฟฟ้า และ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ มูลค่า ๑๗๙,๓๘๕ บาท ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

นายกสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา กรุงเทพ ภาค 310 ดี พร้อมผู้บริหารสโมสรไลออนส์ มอบ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ๑ เตียง และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา กรุงเทพ ภาค 310 ดี พร้อมผู้บริหารสโมสรไลออนส์ มอบ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ๑ เตียง และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ ตู้ตรวจเชื้อ แบบความดันลบ รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ ตู้ตรวจเชื้อ ( Swab Test ) แบบความดันลบ ( Negative Pressure ) รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสงฆ์ ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสงฆ์ ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้บริหารของกรมการแพทย์และหน่วยงานส่วนกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ใหม่ (New normal of medical service)ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงมหาดไทย มอบ น้ำดื่ม และ ไข่ไก่ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงมหาดไทย มอบ น้ำดื่ม และ ไข่ไก่ โรงพยาบาลสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ...ทุกๆท่าน

คริสโตเฟอร์ เบญจกุล , ริชาร์ดสัน , เค็นจิ , คุณสุนทร มูลนิธิ APCD มอบขนมปัง ยามาซากิ / น้ำส้มคั้น / ช็อกโกแลต รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คริสโตเฟอร์ เบญจกุล , ริชาร์ดสัน , เค็นจิ , คุณสุนทร มูลนิธิ APCD มอบ ขนมปัง ยามาซากิ / น้ำส้มคั้น / ช็อกโกแลต รับมอบโดย นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

คุณสายธาร (ต่าย) นิยมการณ์ เป็นตัวแทนมอบ น้ำแร่ ตรา อีส จำนวน ๑,๔๔๐ ขวด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผอ.ตรีทิพย์ พ่วงลา , คุณนิตยา กุลธีรวัฒน์ , คุณประยุทธกลึงทอง , คุณสายธาร (ต่าย) นิยมการณ์ , คุณกู๊ดดี๊ , ครูหมู H Project , คุณปราโมทย์ วิเลปะนะ , บริษัทผลิตน้ำแร่ ศรีชนะชล ผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ตรา อีส จำนวน ๑,๔๔๐ ขวด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ