ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ พัสดุ โทร 1000 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ คลังพัสดุ ชั้น2 โทร 1010 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ โทร 1100 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ จัดชื้อ โทร 1101-2 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ งานช่าง โทร 1103 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ เวรช่าง โทร 1104 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ยานพานหนะ โทร 1105 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ เวรยานพาหนะ โทร 1106 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ ชั้น2 โทร 1203 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ห้องพิธีสงฆ์ 1-2 ชั้น 2 มูลนิธิ โทร 1204 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ งานทรัพยากรบุคคล โทร 1300 -1 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ งานสารบรรณ โทร 1302 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หัวหน้าฝ่ายบริหาร โทร 1303 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หัวหน้าฝ่ายการเงิน โทร 1305 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ งานตรวจสอบการเงิน โทร 1305 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ งานการเงิน โทร 1306 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ รองฯ กลุ่มภาระกิจอำนวยการ โทร 1307 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร 1308-18 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ กลุ่มงานจักษุวิทยา โทร 1312-15 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หน.ห้องประชุม โทร 1313 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ฝ่ายแผนงาน โทร 1320 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ รองฯ ผู้อำนวยการ โทร 1321 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ งานการเงิน โทร 1319-24 - 1326 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หัวหน้าหอผู้ป่วยจักษุ ตึก มธ.4 โทร 1401 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หอผู้ป่วยจักษุ ตึกมธ.4 โทร 1402 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ OPD. จักษุวิทยา โทร 1403-4 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ห้องวัดแว่น โทร 1405 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ OR.จักษุวิทยา โทร 1406 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ห้องแพทย์จักษุวิทยา โทร 1407-9 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ร้านค้าสวัสดิการ โทร 1503 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ ห้องตรวจตา มธ.5 โทร 1505 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ กลุ่มงาน โสต ศอ นา สิก โทร 1506 ตึกพัสดุ-ช่าง-มูลนิธิ หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นา สิก โทร 1509 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) ห้องพิธีสงฆ์ โทร 3703-4 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) ป้อมเก็บเงินอาคารจอรถ โทร 3705 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) วิหาร โทร 4321 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) ชมรมพุทธ ชั้น6 โทร 4631-2 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) ลูกค้าสัมพันธ์ ตึก 6 ชั้น2 โทร 4621- 5116 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) มูลนิธิสวิง โทร 1507 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) ห้องประชุม ชั้น3 โทร 1314 อาคารพิธีสงฆ์ (จอดรถ) ศูนย์ประสานงานโครงการ โทร 1325 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ งานตัดเย็บ โทร 3211 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ งานซักฟอก โทร 3212 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ งานยาปราศจากเชื้อ โทร 3222-3 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ หอพักชาย โทร 3331 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ หอพักหญิง โทร 3341-4121 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ห้องเวรตรวจฯ โทร 2515 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ เวชกรรมสังคม ตึก 6 ชั้น2 โทร 3343 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ สนง.มูลนิธิฯ โทร 3411-2 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ผอ.มูลนิธิ โทร 3413 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ หน่วยจ่ายกลาง(ซัพพลาย) โทร 3421 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ยาผสม โทร 3422 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ คลังยา โทร 3423 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ รับจอง,บริจาก,ทำบุญ,แต่งงาน โทร 3501-2,5,6 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ป้อมยาหน้าประตู ตึก 90 โทร 3504 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ โลหิตวิทยา,จุลทรรศน์ โทร 3611-3613 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ห้องเก็บศพ โทร 3612 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ชีวเคมี โทร 3621 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ธนาคารเลือด โทร 3622 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ จุลพยาธิ โทร 3623-4 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ เซลล์วิทยา,ห้องน้ำเหลืองวิทยา โทร 3631-2 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ หอฉัน โทร 4112 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ ห้องไตเทียม(ตึก 3 ล่าง) โทร 4311-2 ตึกซักฟอก-คิลาน-พยาธิ วิหาร โทร 4321 ตึกกัลยาณิวัฒนา ห้องอาหารแพทย์ โทร 2130-2103 ตึกกัลยาณิวัฒนา ห้องอาหารเจ้าหน้าที่ โทร 2104 ตึกกัลยาณิวัฒนา หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โทร 2105-2106 ตึกกัลยาณิวัฒนา ฝ่ายโภชนาการ โทร 2002-3 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.2 ตึกอายุรกรรม2 โทร 2208-9 ตึกกัลยาณิวัฒนา ห้องกายภาพบำบัด โทร 2201-2216 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.3 ห้อง โทร 2303-2308 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.3 ห้อง โทร 2306-7 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.4 ตึกอายุรกรรม 3 โทร 2407-8 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.4 ตึกอายุรกรรม 1 โทร 2416-7 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.5 ศัลยฯ กระดูก,ศัลยฯ พสาสติก โทร 2506-7 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.5 ศัยกรรมทางเดินปัสสาวะ โทร 2516-7 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.6 ศัลยกรรมทั่วไป โทร 2606-8 ตึกกัลยาณิวัฒนา กว.6 โสต ศอ นาสิก โทร 2616-7 ตึกกัลยาณิวัฒนา มูลนิธิโรคไต (ฟอกไต) โทร 2706-8 ตึกกัลยาณิวัฒนา สำนักฯ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โทร 2810-13 ตึกกัลยาณิวัฒนา ห้องประชุมสลกากินแบ่ง ชั้น9 โทร 2901-10 ตึกกัลยาณิวัฒนา ศูนย์ HA โทร 2314 อาคาร 90 ห้องบัตร โทร 5101 อาคาร 90 ห้องตรวจ ENT โทร 5102-4 อาคาร 90 หัวหน้าผู้ป่วยนอก โทร 5105 อาคาร 90 ห้องพระกรรรมสงฆ์ โทร 5117 อาคาร 90 ห้องเจาะเลือด โทร 5118 อาคาร 90 ห้องจ่ายยานอก โทร 5119 อาคาร 90 ER (ห้องฉุกเฉิม) โทร 5121 อาคาร 90 เวรเปล โทร 5123 อาคาร 90 ห้องพักแพททย์เวร OPD โทร 5202-4 อาคาร 90 ห้องเวชกรรม OPD โทร 5126 อาคาร 90 ห้องเวร X-Ray โทร 5201 อาคาร 90 ห้องแพทย์รังสี โทร 5202-4 อาคาร 90 ธุรการ X -Ray โทร 5205 อาคาร 90 สถิติ โทร 5206 อาคาร 90 ทันตกรรม โทร 5208-12 อาคาร 90 ห้อง EKG (หัวใจ) โทร 5213-5 อาคาร 90 วิสัญญีวิทยา โทร 5301-2 อาคาร 90 ธุรการ OR โทร 5303 อาคาร 90 ห้องพักแพทย์ OR โทร 5311 อาคาร 90 พักเจ้าหน้าที่ โทร 5312-3 อาคาร 90 ICU อายุรกรรม โทร 5316-8 อาคาร 90 ICU ศัลยกรรม โทร 5319-20 อาคาร 90 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 5401 อาคาร 90 เวชนิทัศน์ โทร 5402 อาคาร 90 กลุ่มภาระกิจบริการวิชาการ โทร 5404-6 อาคาร 90 รองฯภาระกิจบริการวิชาการ โทร 5407 อาคาร 90 ตึกพิเศษ 90 โทร 5408-9 อาคาร 90 หน.กลุ่มเทคโนโลยีสารสเทศ โทร 5426 อาคาร 90 กลุ่มงานฯเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 5429 อาคาร 90 ห้องสมุด โทร 5427-30 อาคาร 90 น.พ.นนทยา,น.พ.ไพศาล โทร 5431 อาคาร 90 ศูนย์โทรศัพท์ โทร 0,1310 อาคาร 90 ประชาสัมพันธ์ โทร 4111 อาคาร 90 ประชาสัมพันธ์ โทร 5125 อาคาร 90 อัตโนมัติ โทร 0-2640-9537-70 อาคาร 90 อัตโนมัติ โทร 0-2354-4288 อาคาร 90 รับจอง,บริจาค โทร 0-2354-4271-2 อาคาร 90 โทรสาร โทร 0-2354-4287
TEKSAS