แจ้งเตือน ! ผู้รับบริการที่มารับบริการหากรอนานเกิน 30 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ท่านรับบริการ
ห้องตรวจโรคจิตเวช ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมทั่วไป
1. พระคุณเจ้าที่มารอรับการตรวจที่ห้องตรวจโรค นิมนต์พบพยาบาลที่ศูนย์คัดกรอง(เบอร์ ๒๔) เพื่อคัดแยกประเภทผู้ป่วยและลงข้อมูลในใบคัดกรอง
2. ให้พระคุณเจ้านำบัตรประจำตัวพร้อมใบคัดกรองส่งที่ห้องบัตรช่องเบอร์ ๒ กรณีบัตรใหม่ ติดต่อทำบัตรใหม่ห้องบัตรช่องเบอร์ ๑ กรณีมีบัตรนัดและมาตรงตามวันนัด ส่งบัตรนัดพร้อมใบคัดกรองและบัตรประจำตัวที่ตระกร้าใส่บัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์ ๒๓
3. เจ้าหน้าที่รับแฟ้มประวัติจากห้องบัตร
4. พยาบาลประจำเคาร์เตอร์ ๒๓ เรียกชื่อเพื่อซักประวัติอาการเจ็บป่วยวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และแจ้งให้ทราบว่านั่งรอหน้าห้องตรวจใด
5. ตรวจแผนกศัลยกรรมนิมนต์นั่งรอตรวจที่หน้าห้องฉุกเฉิน เคาร์เตอร์เบอร์ ๒๙
6. พระคุณเจ้าที่มีเจาะเลือดหลังเจาะเลือดแล้วนิมนต์ฉันอาหารเช้าที่ตึกกัลยานิวัฒนา ชั้น ๑ และรับผลเลือดที่หน้าห้องเจาะเลือดเบอร์ ๑๗
7. นำผลเลือดส่งที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์ ๒๓
กรณีที่แพทย์ไม่ได้ให้งดน้ำ/อาหาร เพื่อเจาะเลือด หรือทำการตรวจรักษาอื่นๆนิมนต์ฉันเช้าที่ตึกกัลยานิวัฒนา ชั้น ๑ โดยมีบริการถวายอาหารเช้าเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และที่หอฉัน มีบริการถวายอาหารเพลเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
8. พบแพทย์ตรวจรักษา
9. รอรับบัตรนัดและคำแนะนำที่ จุดรับบัตรนัดหน้าห้องเบอร์ ๑๔ กรณีแพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ติดต่อศูนย์รับใหม่ ห้องเบอร์ ๑๔

กรณีพระคุณเจ้าที่นั่งรถเข็น หรือเปลนอนเมื่อที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อ นิมนต์ยกมือแสดงตัว กรุณาอย่าลุกขึ้นจากรถเข็นเอง จะมีเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลพระคุณเจ้า

-แพทย์จะออกตรวจเวลาเวลา ๐๘.๓๐ น.
-พระคุณเจ้าท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์ ๒๓ -เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด กรุณานำยาที่เหลือทุกชนิดมาให้แพทย์ดูด้วยทุกครั้ง

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

ให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00น. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคัดกรองผู้ป่วยส่งตรวจโรคอายุรกรรม
2. ใบนัดผู้ป่วย/โรงพยาบาลสงฆ์ ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
3. แฟ้มประวัติผู้ป่วย(OPD Card)
4. ใบนัดผู้ป่วยเพื่อเจาะเลือด (ถ้ามี)ห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลสงฆ์
5. ใบรายงานผลเลือด
6. ใบสั่งยา
7. บัตรคิวห้องจ่ายยา
ขั้นตอนการให้บริการ
1. การเตรียมข้อมูลสำหรับคัดกรองก่อนตรวจ
ที่จุดคัดกรอง(เคาน์เตอร์ 24 ) ชั้น 1 อาคารสมเด็จบรมราชชนนี 90 ปี
-มีนัดเพื่อเจาะเลือดตรวจ หยิบบัตรคิว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ ซักประวัติ จำแนกประเภทและแจ้งแผนกที่ส่งตรวจรักษา
2. การส่งเจาะเลือดตรวจ
ยื่นใบเจาะเลือดที่เคาน์เตอร์ 18 ชั้น 1 นั่งรอเจ้าหน้าที่นิมนต์เจาะเลือด ผลเลือดจะส่งonline ยังห้องตรวจอายุรกรรม
3. การเตรียมก่อนตรวจ
-นิมนต์ฉันอาหารเช้าที่โรงพยาบาลจัดถวายที่ห้องอาหารอาคาร กว.ชั้น 1 และฉันยาความดันและเบาหวานหลังเจาะเลือด (ช่วงเวลาที่รอผลเลือด)
-นั่งรอเรียกชื่อที่หน้าห้องตรวจอายุรกรรม ห้องเบอร์ 30 ชั้น 2
-พยาบาลตรวจคัดกรองจำแนกประเภทผู้ป่วยซ้ำ บันทึกการนำส่ง อาการที่ผู้ป่วยมาถึงหน่วย ซักถามประวัติ การแพ้ยา การสูบบุหรี่ อาการสำคัญตรวจร่างกาย/ประเมิน
- วัดความดันโลหิตซ้ำ(กรณีความดันโลหิตมีความผิดปกติ)
- ตรวจระดับการบวม/อาการที่ปรากฏ
- วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว (บางราย)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (บางราย)
- คำนวนค่าดัชนีมวลการ
- บันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักถามอาการ ผลเลือด การตรวจร่างกายขั้นต้นตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย
ให้ข้อมูลคำแนะนำการดูแลตนเองตามปัญหาที่พบ
-เภสัชนับยาที่เหลือใบรายการแนบให้แพทย์ (ช่วงเวลาที่รอผลเลือด)
- รอเรียกชื่อหน้าห้องตรวจ
4. ขั้นตอนการตรวจ
- พบแพทย์ตรวจ
5.ขั้นตอนหลังตรวจ
-รับบัตรนัด ทบทวนวันนัดและสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องที่วัด
-ยืนใบสั่งยา ที่ห้องจ่ายยา เบอร์ 19 ชั้น 1 รับบัตรคิว
-รอเรียกชื่อเพื่อรับยาห้องจ่ายยาเบอร์ 20 (ขณะรอยานิมนต์ฉันเพลที่หอฉัน โรงพยาบาลจัดเตรียมอาหารถวาย)
-เภสัชตรวจสอบระบุตัวถูกต้อง ให้คำแนะนำการใช้ยา รับยา กลับวัด

ห้องตรวจทันตกรรม
   ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง โดยผู้ที่ประสงค์จะตรวจทำฟันควรทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อน โดยโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข 02-6409537 ต่อ 5212, 02-3545238 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น2 อาคาร 90ปี สมเด็จพระบรมราชชนนี
- คลินิกในเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุและสามเณร วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น. กรุณายื่นบัตรก่อน 14.30
- คลินิกนอกเวลาราชการ สำหรับประชาชนทั่วไป วันอังคารและพฤหัสบดี 16.00 – 20.00 น. กรุณายื่นบัตรก่อน 19.00
  ในการรักษาทางทันตกรรม ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 60-90นาที/ราย ขอความกรุณามาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที และมาให้ตรงวันนัด หากต้องการเลื่อนนัด กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ขั้นตอนการเข้ารับบริการทันตกรรม
1. หลังจากผ่านห้องบัตรและศูนย์คัดกรองที่ชั้น1แล้ว ให้แจ้งชื่อที่เคาน์เตอร์ ทันตกรรม ชั้น 2 ถ้ามีนัดให้ยื่นใบนัดหรือแจ้งเจ้าหน้าที
2. เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรอง ซักประวัติและอาการเจ็บป่วย
3. เจ้าหน้าที่ถวายแปรงสีฟันและยาสีฟัน เพื่อให้พระคุณเจ้าได้แปรงฟันและล้างมือก่อนเข้าห้องตรวจ
4. นิมนต์พระคุณเจ้าถ่ายภาพรังสีช่องปากและรับการตรวจประเมินเบื้องต้น
5. เข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาตามเวลานัดหมาย
6. หลังการตรวจ หากแพทย์แจ้งว่ามีการรักษาต่อเนื่อง กรุณารอรับบัตรนัดที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า
การรับบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
1. ส่งใบตรวจทางรังสีพร้อมทั้งบัตรเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ได้รับจากห้องตรวจที่ห้องทะเบียนกลุ่ม งานรังสีวิทยา อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 2 และถ้ามีฟิล์มจากที่โรงพยาบาลอื่นๆมาด้วยให้นำมา
มอบให้พร้อมกับใบส่งตรวจ
2. ในกรณีที่เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษตามการตรวจชนิด นั้นๆจำต้องนำใบส่งตรวจมานัดกับกลุ่มงานรังสีวิทยาก่อนโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบนัดและวิธีการ เตรียมตัวพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการเตรียมตัวมาตรวจในวันอื่นหรือวันที่จะมาพบแพทย์ผู้ทำ การตรวจรักษาครั้งต่อไป
3. ผู้ป่วยที่มีใบนัดตรวจของกลุ่มงานรังสีวิทยาแล้ว ในวันที่มาตรวจให้นำใบนัดตรวจมาส่งที่ห้อง ทะเบียนของกลุ่มงานรังสีวิทยาได้ทันทีและปฏิบัติตามข้อแนะนำจนกว่าจะมีการตรวจเสร็จ
4. ควรมาให้ตรงเวลาตามใบนัดและถ้าไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้หรือต้องการเลื่อนนัดสามารถ ติดต่อกับกลุ่มงานรังสีวิทยาได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 0-2354-4300, 0-2354-4310, 0- 2640-9537-70 ต่อ 5205, 5201, 5207
5. หลังการตรวจทางรังสีเสร็จแล้วสามารถที่จะรอรับผลการตรวจไปพบแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา ได้ในวันนั้นหรือมาตามวันที่แพทย์นัด
6. ถ้าต้องการนำฟิล์มและผลการตรวจทางรังสีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นๆให้มาแจ้งกับกลุ่มงาน รังสีวิทยาก่อนนำฟิล์มไป
หลักฐานประกอบการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรณีผู้ป่วยใหม่ ควรปฏิบัติดังนี้
1. พระภิกษุ-สามเณรที่ถือสัญชาติไทยต้องเตรียมหลักฐานประกอบการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ดังต่อไปนี้
1.1 หนังสือสุทธิ
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ออกโดยราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง), สมุดประจำตัวผู้พิการ ฯลฯ
1.3 กรณีที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออก โดยราชการด้วย
2. พระสงฆ์-สามเณร ที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการทำบัตรใหม่ ดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือเดินทาง หรือหนังสือขอรับการตรวจรักษาที่ลงนามจากสถานทูต
2.2 หนังสือขอรับการตรวจรักษาที่ลงนามจากเจ้าอาวาสวัดที่จำวัดในประเทศไทย
2.3 หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
ขั้นตอนการเจาะเลือดตรวจ
1. งดน้ำและอาหารทางปากก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง
2. ห้องเจาะเลือดอยู่อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้องเบอร์ 18
3. เริ่มเจาะเลือดเวลา 6.30-15.00 น. รายงานผลตรวจ 8.30 น. เป็นต้นไป
4. เจาะเลือดหลังเวลา 8.30 น. การายงานผลเลือดใช้เวลา 40-90 นาทีแล้วแต่ชนิดและจำนวนการ ทดสอบ
5. รับใบรายงานผลเลือดที่ช่อง 1 ห้องเบอร์ 17
6. ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำผลเลือดกลับไปให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์พยาบาลและรอพบแพทย์หน้าห้อง ตรวจเดิม
7. กรณีผลเลือดไม่ได้ภายในวันนั้นหรือเป็นการส่งตรวจนอกโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด จะเขียนใบนัดตามที่แพทย์นัด และให้มารับผลที่ช่อง 1 ห้องเบอร์ 17 ตามวันเวลาที่แพทย์นัด
โดย จะเริ่มรับผลได้ตั้งแต่ 7.30 น. เป็นต้นไป
การบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดให้บริการพระภิกษุ-สามเณรอาพาธฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ
2. ให้บริการฉีดยา, ทำแผล, ผ่าตัดเล็กน้อย เข้าเฝือก/ตัดเฝือก, เย็บแผล, ตัดไหม 3. บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ/ปัญหาอาการอาพาธที่ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4. ต้องการให้รถพยาบาลไปรับพระภิกษุ-สามเณร อาพาธฉุกเฉินที่วัดเพื่อมารักษาที่โรงพยาบาล สงฆ์
4.1 วัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ติดต่อศูนย์เอราวัณ โทร. 1646
4.2 วัดอยู่นอกเขตกรุงเทพ ติดต่อศูนย์กู้ชีพนเรนทร โทร. 1669
5. พระสงฆ์-สามเณรอาพาธฉุกเฉินมาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 โทร. 0-2640-9537 ต่อ 5121
6. ญาติติดต่อทำบัตร ณ ห้องบัตร ช่อง 1 อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 โทร. 0-2640-9537-70 ต่อ 5101
ขั้นตอนการรับยา ควรปฏิบัติดังนี้
1. ส่งใบสั่งยาพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้ป่วยหรือหนังสือสุทธิที่ห้องจ่ายยาช่อง 1 อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 กรณีมีบัตรนัดตรวจครั้งต่อไปโปรดแสดงด้วย
2. รอเภสัชกรเรียกชื่อเพื่อให้คำแนะนำการใช้ยา และรับยาที่ห้องจ่ายยาช่อง 3 และ 4 ให้แสดง หลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วยหรือหนังสือสุทธิตอนรับยาด้วยทุกครั้ง กรณี มีข้อสงสัยเรื่องยาติดต่อเภสัชกร
โทร. 02-6409537-70 ต่อ 5119 หรือ 5120 วันราชการ เวลา 8.30-20.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 8.00-16.00 น.
การบริการอาหาร โรงพยาบาลสงฆ์จัดอาหารถวายสำหรับพระสงฆ์ - สามเณรที่มารับการตรวจ ณ หอฉัน ดังนี้
1. อาหารเช้า เวลา 7.00 - 9.00 น.
2. อาหารเพล เวลา 11.00 - 12.00 น.
สำหรับพระสงฆ์- สามเณร ที่พักรักษาที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงฆ์จัดถวายชุดของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู เป็นต้น

TEKSAS