เครื่องมือในการคำนวณค่า BMI
BMI= น้ำหนักตัว (kg) / ส่วนสูง m2

ค่า BMI : 

น้ำหนักตัว (kg) :  ส่วนสูง (cm) : 

การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

BMI
มาตรฐานสากล(ยุโรป)
BMI
มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย)
การแปรผล

< 18.5

< 18.5

น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน

18.5-24.9

18.5-22.9

ปกติ

25-29.9

23-24.9

อ้วนระดับ 1

30-34.9

25-29.9

อ้วนระดับ 2

35-39.9

มากกว่าหรือเท่ากับ 30

อ้วนระดับ 3

มากกว่าหรือเท่ากับ 40

 -

อ้วนระดับ 4

TEKSAS