แพทย์หญิงชัดสุภา ศิริรัชฏะ

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงชัดสุภา ศิริรัชฏะ
 • แผนก : โรคต่อมไร้ท่อ
 • เบอร์โทร : 5212

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น โรคต่อมไร้ท่อ ห้องตรวจอายุรกรรม
วันพฤหัส 08.00 - 12.00 น โรคต่อมไร้ท่อ ห้องตรวจอายุรกรรม

แพทย์หญิงธนพร ธีรเศรษฐ์ธำรง

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงธนพร ธีรเศรษฐ์ธำรง
 • แผนก : อายุรกรรม
 • เบอร์โทร : 5128

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น อายุรกรรม ห้องตรวจอายุรกรรม
วันพฤหัส (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น อายุรกรรม ห้องตรวจอายุรกรรม
วันศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น อายุรกรรม ห้องตรวจอายุรกรรม

แพทย์หญิงอัญญมณี ตั้งศรีเกียรติกุล

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงอัญญมณี ตั้งศรีเกียรติกุล
 • แผนก : อายุรกรรม
 • เบอร์โทร : 5128

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น อายุรกรรม ห้องตรวจอายุรกรรม
วันอังคาร (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น อายุรกรรม ห้องตรวจอายุรกรรม
วันพุธ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น อายุรกรรม ห้องตรวจอายุรกรรม

แพทย์หญิงณัฐพร นรเศรษฐวณิชย์

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงณัฐพร นรเศรษฐวณิชย์
 • แผนก : ระบบทางเดินอาหาร
 • เบอร์โทร : 5215

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น ระบบทางเดินอาหาร ห้องตรวจอายุรกรรม
วันพุธ 08.00 - 12.00 น ระบบทางเดินอาหาร ห้องตรวจอายุรกรรม

แพทย์หญิงจุฑามาศ โกสียะกุล

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงจุฑามาศ โกสียะกุล
 • แผนก : จิตเวช
 • เบอร์โทร : 5108

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น จิตเวช ห้องตรวจจิตเวช
วันพุธ 08.00 - 12.00 น จิตเวช ห้องตรวจจิตเวช

นายแพทย์ธีรยุทธ เอกโรจนกุล

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ธีรยุทธ เอกโรจนกุล
 • แผนก : หลอดเลือดและหัวใจ
 • เบอร์โทร : 5213

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพฤหัสที่ 3 ของเดือน 08.00 - 12.00 น หลอดเลือดและหัวใจ ห้องตรวจอายุรกรรม

นายแพทย์ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล
 • แผนก : ศัลยกรรมทั่วไป
 • เบอร์โทร : 5129

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน
วันศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน

นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์
 • แผนก : ศัลยกรรมทั่วไป
 • เบอร์โทร : 5129

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพุธ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน
วันศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
 • แผนก : ศัลยกรรมทั่วไป
 • เบอร์โทร : 5129

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพฤหัส 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน
วันศุกร์ (แพทย์หมุนเวียน) 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน

นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ
 • แผนก : ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ
 • เบอร์โทร : 5111

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพุธ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ ห้องตรวจศัลยกรรมเดินปัสสาวะ
วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ ห้องตรวจศัลยกรรมเดินปัสสาวะ

นายแพทย์พิสัยพันธุ์ วัตตะยัง

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์พิสัยพันธุ์ วัตตะยัง
 • แผนก : ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ
 • เบอร์โทร : 5111

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ ห้องตรวจศัลยกรรมเดินปัสสาวะ
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ ห้องตรวจศัลยกรรมเดินปัสสาวะ
วันพฤหัส 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมเดินปัสสาวะ ห้องตรวจศัลยกรรมเดินปัสสาวะ

นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล
 • แผนก : ศัลยกรรมกระดูก
 • เบอร์โทร : 5112

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
วันพุธ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์วิริยะ ศรีสุริยะสวัสดิ์

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์วิริยะ ศรีสุริยะสวัสดิ์
 • แผนก : ศัลยกรรมกระดูก
 • เบอร์โทร : 5112

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น ศัลยกรรมกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก

แพทย์หญิงนิศา โสธรวิทย์

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงนิศา โสธรวิทย์
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ
วันพุธ 13.00 - 15.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

แพทย์หญิงฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ 13.00 -15.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ
วันพุธ 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

แพทย์หญิงอัญญานี เจริญศรี

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงอัญญานี เจริญศรี
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 13.00 -15.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ
วันพฤหัส 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

นายแพทย์บัณฑิต ลิมป์รัชตามร

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์บัณฑิต ลิมป์รัชตามร
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ
วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

นายแพทย์ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพุธ 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ
วันศุกร์ 13.00 - 15.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

แพทย์หญิงนลินี ปานเสถียรกุล

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงนลินี ปานเสถียรกุล
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพฤหัส 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

แพทย์หญิงวริษฐา ลักษณะพุกก์

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงวริษฐา ลักษณะพุกก์
 • แผนก : จักษุ
 • เบอร์โทร : 1404

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพฤหัส 13.00 - 15.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ
วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น จักษุ ห้องตรวจจักษุ

แพทย์หญิงพรพรรณ นันทะจุราโภ

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงพรพรรณ นันทะจุราโภ
 • แผนก : โสต ศอ นาสิก (ENT)
 • เบอร์โทร : 5103

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันอังคาร 08.00 - 12.00 น โสต ศอ นาสิก (ENT) ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก (ENT)

นายแพทย์กฤษณะพันธ์ ธนากรณ์ไพศาล

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์กฤษณะพันธ์ ธนากรณ์ไพศาล
 • แผนก : โสต ศอ นาสิก (ENT)
 • เบอร์โทร : 5103

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันพฤหัส 08.00 - 12.00 น โสต ศอ นาสิก (ENT) ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก (ENT)

นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา

 • ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา
 • แผนก : โสต ศอ นาสิก (ENT)
 • เบอร์โทร : 5103

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น โสต ศอ นาสิก (ENT) ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก (ENT)

แพทย์หมุนเวียน

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หมุนเวียน
 • แผนก : คลินิคทันตกรรม
 • เบอร์โทร :

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น คลินิคทันตกรรม คลินิคทันตกรรม
วันพฤหัส (คลินิกนอกเวลา) 08.00 - 20.00 น คลินิคทันตกรรม คลินิคทันตกรรม

แพทย์หญิงรุ่งทิวา บุญยงค์

 • ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิงรุ่งทิวา บุญยงค์
 • แผนก : โสต ศอ นาสิก (ENT)
 • เบอร์โทร : 5103

วันตรวจ เวลา ตรวจโรค สถานที่

TEKSAS