คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์


image

การทำหน้าที่อุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย


image

การอุปัฎฐากพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย


image

ขั้นตอนการให้บริการพระสงฆ์สามเณรอาพาธ ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก


image

แนวทางเวชปฏิบัติดูแลพระภิกษุอาพาธระยะท้าย


image

คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในโรงพยาบาล


image

แนวทางเวชปฏิบัติการเคลื่อนไหว ร่างกายการออกกำลังในพระสงฆ์


TEKSAS