นายแพทย์
วิรัช มรรคดวงแก้ว

พ.ศ. 2494 – 2507

นายแพทย์
สมพงษ์ ศิริภักดี

พ.ศ. 2507 – 2514

นายแพทย์
จำลอง มุ่งการดี

พ.ศ. 2514 – 2525

นายแพทย์
ประเสริฐ บานชื่น

พ.ศ. 2525 – 2526

นายแพทย์
เกษม ตุลวรรธนะ

พ.ศ. 2526 – 2528

นายแพทย์
บำรุง ศรีเปล่ง

พ.ศ. 2528 – 2531

นายแพทย์
อุดม ปาจรียางกรู

พ.ศ. 2531 – 2532

นายแพทย์
ยุทธ โพธารามิก

พ.ศ. 2532 – 2534

นายแพทย์
สุรินทร์ ชนไมตรี

พ.ศ. 2534 – 2538

นายแพทย์
เสรี ตู้จินดา

พ.ศ. 2538 – 2539

นายแพทย์
ประสาท โหตรภวานนท์

พ.ศ. 2539 – 2540

นายแพทย์
พีระ เลิศกังวาลไกล

พ.ศ. 2540 – 2544

นายแพทย์
มานพ ศิริมหาราช

พ.ศ. 2544 – 2548

นายแพทย์
สวัสดิ์ เถกิงเดช

พ.ศ. 2548 – 2549

แพทย์หญิง
วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์

พ.ศ. 2549 - 2556

นายแพทย์
วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

พ.ศ. 2556

นายแพทย์
สมนึก อร่ามเธียรธำรง

พ.ศ. 2556 - 2561

นายแพทย์
ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

พ.ศ. 25561 - 2564

นายแพทย์
อาคม ชัยวีระวัฒนะ

พ.ศ. 2564 - 2565

นายแพทย์
อภิชัย สิรกุลจิรา

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

TEKSAS