เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Rosuvastatin 10 mg ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

1. ร่างประกาศ

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดย กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อ พุธที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:38:43 น. เข้าดู 44 ครั้ง

TEKSAS