สมเด็จพระพุฒาจารย์

วัดไตรมิตรวิทยาราม
ประธานกรรมการอำนวยการสงฆ์

พระธรรมสิทธิเวที

วัดสังเวชวิศยาราม
กรรมการ/เลขานุการ รูปที่ ๑

พระธรรมปริยัติโมลี

วัดบพิตรพิมุข
กรรมการ/เลขานุการ รูปที่ ๒

พระเทพวิสุทธิดิลก

วัดสามพระยา
กรรมการประจำวันที่ ๑

พระครูภัทรกิตติสุนทร

วัดพระพิเรนทร์
กรรมการประจำวันที่ ๒

พระธรรมรัตนดิลก

วัดสุทัศนเทพวราราม
กรรมการประจำวันที่ ๓

พระพรหมเสนาบดี

วัดปทุมคงคา
กรรมการประจำวันที่ ๔

พระเทพโสภณ

วัดราชบูรณะ
กรรมการประจำวันที่ ๕

พระธรรมสุธี

วัดหัวลำโพง
กรรมการประจำวันที่ ๖

พระเทพสุวรรณเมธี

วัดสุวรรณาราม
กรรมการประจำวันที่ ๗

พระปัญญาวชิราภรณ์

วัดสระเกศ
กรรมการประจำวันที่ ๘

พระราชปริยัติกิจ

วัดพรหมวงศาราม
กรรมการประจำวันที่ ๙

พระราชพัฒโนดม

วัดยาง
กรรมการประจำวันที่ ๑๐

พระเทพวิสุทธิเวที

วัดราชนัดดาราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๑

พระเทพกิตติเวที

วัดเบญจมบพิตร
กรรมการประจำวันที่ ๑๒

พระราชประสิทธิวิมล

วัดระฆังโฆสิตาราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๓

พระราชวชิราภรณ์

วัดมหาพฤฒาราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๔

พระราชธรรมสุนทร

วัดพระเชตุพน
กรรมการประจำวันที่ ๑๕

พระราชวิสุทธิโกศล

วัดพิชยญาติการาม
กรรมการประจำวันที่ ๑๖

พระเทพวิสุทธาภรณ์

วัดอินทรวิหาร
กรรมการประจำวันที่ ๑๗

พระครูพิศาลสุนทรกิจ

วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรรมการประจำวันที่ ๑๘

พระราชวิริยสุนทร

วัดชัยชนะสงคราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๙

พระธรรมปริยัติโมลี

วัดบพิตรพิมุข
กรรมการประจำวันที่ ๒๐

พระมงคลรัตโนภาส

วัดเรืองยศสุทธาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๑

พระเทพเมธี

วัดอรุณราชวราราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๒

พระสิริชัยโสภณ

วัดดาวดึงษาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๓

พระเทพวิมลมุนี

วัดชนะสงคราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๔

พระพรหมบัณฑิต

วัดประยุรวงศาวาส
กรรมการประจำวันที่ ๒๕

พระเทพวิสุทธิเมธี

วัดเทพธิดาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๖

พระเทพรัตนากร

วัดเทพลีลา
กรรมการประจำวันที่ ๒๗

พระธรรมสิทธิเวที

วัดสังเวชวิศยาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๘

พระธรรมสิทธินายก

วัดจันทาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๙

สมเด็จพระพุฒาจารย์

วัดไตรมิตรวิทยาราม
กรรมการประจำวันที่ ๓๐

พระธรรมปัญญาบดี

วัดมหาธาตุฯ
กรรมการประจำวันที่ ๓๑

TEKSAS