ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา

รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ

นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

ดร.ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี

รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นางปริญดา พีรธรรมานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการและการจัดการความรู้

แพทย์หญิงอัญญานี นรนิตชัยกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านสื่อสารองค์กร

แพทย์หญิงอรวรรณ กอแสงเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการเงิน

นายแพทย์บัณฑิต ลิมป์รัชตามร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านกิจกรรมพิเศษ

นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชัดสุภา ศิริรัชฏะ

หัวหน้ากลุ่มงาน
จักษุวิทยา

นางอัญญานี นรนิตชัยกุล

หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรม

นายแพทย์ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม

นางปริญดา พีรธรรมานนท์

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

จ่าสิบเอกเรวัช ศรีฮอแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุและบำรุงรักษา

นางสาวกัญจรัศ ดีสมุทร

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล

นางทัศนีย์ จิวานานนท์

TEKSAS