ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ

นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย

รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์

นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ

รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านสื่อสารองค์กร

พันเอกนายแพทย์มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านจัดการความรู้องค์กร

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการ

แพทย์หญิงอัญญานี นรนิตชัยกุล

หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชัดสุภา ศิริรัชฏะ

หัวหน้ากลุ่มงาน
จักษุวิทยา

แพทย์หญิงนิศา โสธรวิทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรม

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม

นางปริญดา พีรธรรมานนท์

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุและบำรุงรักษา

นางภารดี พาบุตตะ

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล

นางทัศนีย์ จิวานานนท์