agariozonguldak haberzonguldak son dakika 10 yohoho-ioagario.surf agario

alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

PRIEST HOSPITAL

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ

รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ

นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์

รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์

นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ

รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นางปริญดา พีรธรรมานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาองค์กร

นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการและการจัดการความรู้

แพทย์หญิงอัญญานี นรนิตชัยกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร

นายแพทย์พาสรรค์ ผลโภค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านสื่อสารองค์กร

แพทย์หญิงอรวรรณ กอแสงเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านการเงิน

นายแพทย์บัณฑิต ลิมป์รัชตามร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านกิจกรรมพิเศษ

นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชัดสุภา ศิริรัชฏะ

หัวหน้ากลุ่มงาน
จักษุวิทยา

นางอัญญานี นรนิตชัยกุล

หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรม

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม

นางปริญดา พีรธรรมานนท์

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุและบำรุงรักษา

นางสาวกัญจรัศ ดีสมุทร

หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล

นางทัศนีย์ จิวานานนท์