วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย
พันธกิจ (Mission)
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพสงฆ์
2. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า แก่พระสงฆ์จากทั่วประเทศ
3. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ภายใต้หลักพระธรรมวินัย
4. พัฒนาโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย (Temple hospital)
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
P Professionalism มืออาชีพ เชี่ยวชาญ
R Respect ทำงาน อย่างให้เกียรติ
I Integrity ละเมียด ด้วยคุณธรรม
E Excellence เลิศล้ำ อุปัฎฐาก
S Safety ฝังราก เรื่องปลอดภัย
T Trust เชื่อใจ ให้ศรัทธา
สมรรถนะหลักขององค์กร " การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้หลักพระธรรมวินัย "
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
มาทำงานคือการทำบุญ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. พระสงฆ์สุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย
2. สถานพยาบาลทั่วประเทศสามารถดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ได้ตามหลักพระธรรมวินัย
3. องค์กรมีคุณธรรม คุณภาพ และสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. พัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
2. ข้อมูลการตรวจสุขภาพพระสงฆ์
3. พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
4. Temple base care
5. พัฒนาองค์กรคุณธรรมสมรรถนะสูง

TEKSAS