อัตราค่าบริการที่จอดรถยนต์ (อาคารพิธีสงฆ์)

TEKSAS