ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:37:59 น.

ทีมพลังสหกรณ์ กรมการแพทย์ โดย นายไชยยศ แย้มทรัพย์ (ประธาน) และ นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น (เลขาฯ) ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:31:24 น.

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบทุนสมทบโรงพยาบาล

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:48:20 น.

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พระพรหมวชิรานุวัตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พระอารามหลวง

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันอังคารที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:26:27 น.

คุณพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) บริจาคผ้าห่ม แด่พระภิกษุสามเณรอาพาธ จำนวน ๑๘ ผืน โดยมี นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานรับมอบและกล่าวขอบคุณ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:21:42 น.

อาจารย์ เจและคณะญาติธรรม วัดป่าพระยิ้มมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการอุปัฏฐากพระภิกษุอาพาธ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:28:24 น.

บริษัท กรุงธน-ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images