alanya escort

alanya escort

kayseri escort

alanya escort

fethiye escort

porno izle

:: PRIEST-Hospital :: รพ.สงฆ์ ::
ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:20:33 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ ผ่านระบบเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:14:19 น.

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวสัมโมทนียกถา โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระ ภิกษุและสามเณรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ข่าวสารกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:17:56 น.

พิธีรับเงินพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:41:45 น.

โค้ชแบงค์ ปันสุข บริจาคเงินสมทบทุน ให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:53:22 น.

คุณสุภาพ พูลโสภา นักกีฬาทีมคุ้มพระลอเรชซิ่ง นนทบุรี เจ็ตสกี มอบเงินรางวัลจากการแข่งขันเจ็ตสกี world cup and world seiers 2021-2022 ให้กับ รพ.สงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ

กิจกรรมรับบริจาค

เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:14:28 น.

บริษัทสยามมิชลิน จำกัด มอบน้ำมันพืช ธูป เทียนหอม แก้วไวน์ ไฟแซ็ค น้ำดื่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรมรับบริจาคทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

สาเหตุให้เกิดวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา 3 ประการคือ
1. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส
2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามวินัยบรมพุทธานุญาต
3. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า“โย ภิขเวมํ อุปฏฐ เหยย โสคิลานํ อุปฏ.ฐเหยย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ ด้านโรคทั่วไป และจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านโรคทั่วไปและจักษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม
About Images
apex hack