การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
  • กรณีมีความประสงค์โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 013-1-85026-1 ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุง
โรงพยาบาลสงฆ์ ส่งแฟกซ์รายละเอียดการบริจาค ที่ เบอร์ 02-3544273
E-mail หลักฐานการบริจาค This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค คลิกที่นี )

  • กรณีมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเช็ค

โปรดเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม “โรงพยาบาลสงฆ์” และส่งเช็คมายัง โรงพยาบาลสงฆ์ เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.10400 (ฝ่ายการเงินและบัญชี)


  • รับสมัครงาน
  • จัดชื้อจัดจ้าง
  • ข้อมูลข่าวสาร
มีข้อผิดพลาด
  • Can't create/write to file 'C:\AppServ\MySQL\data\#sql_167c_2.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM web_content AS a LEFT JOIN web_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN web_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN web_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM web_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN web_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN web_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM web_categories AS cat JOIN web_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN web_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-24 08:18:45') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-24 08:18:45') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 24, 6 Can't create/write to file 'C:\AppServ\MySQL\data\#sql_167c_2.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM web_content AS a LEFT JOIN web_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN web_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN web_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM web_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN web_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN web_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM web_categories AS cat JOIN web_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN web_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-24 08:18:45') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-24 08:18:45') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC