คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลสงฆ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
รก.รองผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์
นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล
นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย
รก.รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ
นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ
หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุศาสตร์
นายแพทย์สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล
หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรม

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
หัวหน้ากลุ่มงาน
จักษุวิทยา

นายแพทย์สมบัติ ศรีสุวรรณภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม
แพทย์หญิงเสริมศิริ สุภากรณ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม
นางปริญดา พีรธรรมานนท์
หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี

นางสาวไฟรินทร์ เย็นเพชร
หัวหน้าฝ่าย
พัสดุและบำรุงรักษา
นางนิตยา เจือนาค
หัวหน้าฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

นางทัศนีย์ จิวานานนท์