หน่วยงานภายใน

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ และการแทพย์
 กลุ่มงานศัลยศาสตร์
 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 กลุ่มงานอายุรศาสตร์
 กลุ่มงานจิตเวช
 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 กลุ่มงานจักษุวิทยา
 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 กลุ่มงานทันตกรรม
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก
 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน
 กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์