วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ตามพระธรรมวินัย
วัฒนธรรมองค์กร
มาทำงานคือการทำบุญ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. พระสงฆ์สุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย
2. สถานพยาบาลทั่วประเทศสามารถดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ได้ตามหลักพระธรรมวินัย
3. องค์กรมีคุณธรรม คุณภาพ และสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. พัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
2. ข้อมูลการตรวจสุขภาพพระสงฆ์
3. พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
4. Temple base care
5. พัฒนาองค์กรคุณธรรมสมรรถนะสูง