ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์วิรัช รรคดวงแก้ว
พ.ศ. 2494 – 2507
นายแพทย์สมพงษ์ ศิริภักดี
พ.ศ. 2507 – 2514
นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี
พ.ศ. 2514 – 2525
     
นายแพทย์ประเสริฐ บานชื่น
พ.ศ. 2525 – 2526
นายแพทย์เกษม ตุลวรรธนะ
พ.ศ. 2526 – 2528
นายแพทย์บำรุง ศรีเปล่ง
พ.ศ. 2528 – 2531
     
นายแพทย์อุดม ปาจรียางกรู
พ.ศ. 2531 – 2532
นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
พ.ศ. 2532 – 2534
นายแพทย์สุรินทร์ ชนไมตรี
พ.ศ. 2534 – 2538
     
นายแพทย์เสรี ตู้จินดา
พ.ศ. 2538 – 2539
นายแพทย์ประสาท โหตรภวานนท์
พ.ศ. 2539 – 2540
นายแพทย์พีระ เลิศกังวาลไกล
พ.ศ. 2540 – 2544
     
นายแพทย์มานพ ศิริมหาราช
พ.ศ. 2544 – 2548
นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช
พ.ศ. 2548 – 2549
แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
พ.ศ. 2549 - 2556
     
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
พ.ศ. 2556
นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง
พ.ศ. 2556 - 2561
นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
พ.ศ. 25561 - ปัจจุบัน