กรรมการสงฆ์ประจำวันโรงพยาบาลสงฆ์

พระพรหมดิลก
วัดสามพระยา
กรรมการประจำวันที่ ๑
พระครูภัทรกิตติสุนทร
วัดพระพิเรนทร์
กรรมการประจำวันที่ ๒
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
วัดสุทัศนเทพวราราม
กรรมการประจำวันที่ ๓
พระธรรมคุณาภรณ์
วัดปทุมคงคา
กรรมการประจำวันที่ ๔
       
พระเทพโสภณ
วัดราชบูรณะ
กรรมการประจำวันที่ ๕
พระเทพวิริยาภรณ์
วัดหัวลำโพง
กรรมการประจำวันที่ ๖
พระราชปริยัติเวที
วัดสุวรรณาราม
กรรมการประจำวันที่ ๗
พระปัญญาวชิราภรณ์
วัดสระเกศ
กรรมการประจำวันที่ ๘
       
พระราชปริยัติกิจ
วัดพรหมวงศาราม
กรรมการประจำวันที่ ๙
พระราชพัฒโนดม
วัดยาง
กรรมการประจำวันที่ ๑๐
พระเทพวิสุทธิเวที
วัดราชนัดดาราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๑
พระเทพกิตติเวที
วัดเบญจมบพิตร
กรรมการประจำวันที่ ๑๒
       
พระราชประสิทธิวิมล
วัดระฆังโฆสิตาราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๓
พระราชวขิราภรณ์
วัดมหาพฤฒาราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๔
พระราชธรรมสุนทร
วัดพระเซตุพน
กรรมการประจำวันที่ ๑๕
พระราชวิสุทธิโกศล
วัดพิชยญาติการาม
กรรมการประจำวันที่ ๑๖
       
พระเทพวิสุทธาภรณ์
วัดอินทรวิหาร
กรรมการประจำวันที่ ๑๗
พระครูพิศาลสุนทรกิจ
วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรรมการประจำวันที่ ๑๘
พระราชวิริยสุนทร
วัดชัยชนะสงคราม
กรรมการประจำวันที่ ๑๙
พระธรรมปริยัติโมลี
วัดบพิตรพิมุข
กรรมการประจำวันที่ ๒๐
       
พระเทพประสิทธิคุณ
วัดระฆังโฆสิตาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๑
พระเทพเมธี
วัดอรุณราชวราราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๒
พระเทพสิทธิโกศล
วัดพลับพลาชัย
กรรมการประจำวันที่ ๒๓
พระเทพวิมลมุนี
วัดชนะสงคราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๔
       
พระพรหมบัณฑิต
วัดประยูรวงศาวาส
กรรมการประจำวันที่ ๒๕
พระโสภณธีรคุณ
วัดเทพธิดาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๖
พระราชปริยัติสุนทร
วัดเทพลีลา
กรรมการประจำวันที่ ๒๗
พระธรรมสิทธิเวที
วัดสังเวชวิศยาราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๘
       
 
พระธรรมสิทธินายก
วัดจันทราราม
กรรมการประจำวันที่ ๒๙
สมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดไตรมิตรวิทยาราม
กรรมการประจำวันที่ ๓๐
พระธรรมสุธี
วัดมหาธาตุ ฯ
กรรมการประจำวันที่ ๓๑