ความเป็นมาพระศรีมหาโพธิ์


ความเป็นมา
   เมื่อคณะกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์ได้ทำการก่อสร้างวิหารในโรงพยาบาลสงฆ์แล้วเสร็จ จึงได้ขออนุญาตต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชวัดเบญจมบพิตร (ครั้งยังทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต สังฆปรินายก) และกรมศิลปากรขอพระราชทานพระพุทธปฏิมากร ที่ประดิษฐานในวิหารทิศรอบ ๆ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ซึ่งก็ประทานอนุญาต จึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นเดิมที่พระพุทธคยาจากวัดเบญจมบพิตร มายังโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วอัญเชิญพระพุทธองค์นี้ประดิษฐานเป็นพระพุทธประทานในวิหาร และได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ลง ณ สถานที่หลังวิหารในวันนั้น