ความเป็นมาของศาลพระภูมิเจ้าที่

  ศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นสถานที่ที่เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงฆ์และบุคคลทั่วไปนิยมสักการะ กราบไหว้ เพื่อความสุขสงบทางใจคราวที่มีเรื่องความทุกข์ และอยู่คู่โรงพยาบาลสงฆ์มาเป็นเวลานาน ซึ่งพอจะสืบค้นจากบุคคลเก่า ๆ เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ครั้งเมื่อนายแพทย์สมพงษ์ ศิริภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ – ๒๕๑๔ เป็นผู้ดำริให้สร้างขึ้น โดยมีนายประยูร วงษ์ผดุง เพื่อนนายประเสริฐ เกตุจินดา ศิษย์เอกพลเรือตรีหลวงสุวิชาญแพทย์ รน. กองการแพทย์ทหารเรือ เป็นเจ้าพิธีในการตั้งศาล (ข้อมูลจากคุณสุรพจน์ มณีสุวรรณ อดีตข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์) และปรับปรุงครั้งที่ ๒ เมื่อครั้งที่นายแพทย์บำรุง ศรีเปล่ง เป็นผู้อำนวยการ ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ เหตุเนื่องจากเรือนศาลเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก คุณพูล อาจสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ทำการปรับปรุง โดยช้าเสาเรือนเก่าที่ตั้งศาลเดิมเป็นฐาน และสั่งเรือนหลังใหม่จากเรือนเดี่ยว เป็นเรือน ๓ หลังคา ทำด้วยไม้สักจากจังหวัดลำปางมาตั้งใหม่ โดยมีพระสงฆ์ รวม ๔ รูป จากวัดราชนัดดาราม เป็นเจ้าพิธียวงสรวงอัญเชิญพรุชัยมงคลสถิต ณ ศาลหลังใหม่นั้น และได้ทำการปรับปรุงอีกครั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพชนในการสักการะ กราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคลและเหล่าเทพยดาผู้ปกปักษ์รักษาบ้าน รักษาเรือน ให้ผู้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคาพยาธิและภัยพิบัติทั้งปวง ทั้งยังให้มีแต่ความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง ทรัพย์พูนผลทวี โดยนายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ และคณะ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุง ซึ่งได้มีมติให้จัดทำศาลพระภูมิหลังใหม่เป็นเรือนไทยแฝด ๓ หลังคา ขนาด ๑๖๕.๕ x ๑๘๕.๙ ซม. (ซึ่งมีความหมายแสดงถึงรุ่งเรือง – ทวีเพิ่ม) เสาไม้สัก ขนาด ๓๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร และโต๊ะไม้สักแกะสลัก ขนาด ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร โดยกำหนดเวลารื้อถอนเสาเก่าต้นเดิมและตั้งเสาใหม่ โดยใช้ไม้มงคล ๙ ชนิด เช่น กันเกรา คูณ ชัยพฤกษ์ ไผ่สีสุก ทองหลาง ขนุน สัก พยุง มะยมหอม แผ่นทอง เงิน นาค และพลอยนพเก้าบรรจุไว้ที่ฐานราก โดยจัดพิธีขึ้นในเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. และทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระชัยมงคลสถิตเป็นมิ่งขวัญ ณ ศาลหลังใหม่เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากการบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่แล้ว ในครั้งนั้นยังจัดให้มีพิธีไหว้พระพิฆเนศวร์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม และทำพิธีทิ้งกระจาดอาหารคาวหวานและอื่น ๆ อีกโดยอาจารย์ลักษณ์ (อ.สมชัย จรุงพรสวัสดิ์) เป็นเจ้าพิธี งบประมาณที่ใช้ในการนั้น ได้รับบริจาคจากข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสร้างความสุข สงบ ร่มเย็นของชาวโรงพยาบาลสงฆ์ทุกท่าน