คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลสงฆ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง
รองผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์
แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ
รก.รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล
นางศิรินภา ลีลายุวัฒนกุล
รก.รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ
นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์
รองผู้อำนวยการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
นายแพทย์กฤษณะพันธ์ ธนกรณ์ไพศาล
หัวหน้ากลุ่มงาน
อายุศาสตร์
นายแพทย์สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล
หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรม

นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
หัวหน้ากลุ่มงาน
จักษุวิทยา

นายแพทย์สมบัติ ศรีสุวรรณภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
โสต ศอ นาสิก
นายแพทย์สิทธิชัย ปรัญาพิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
ออร์โธปิดิกส์
พักเอกนายแพทย์มนชัย ชุมนุมนาวิน
หัวหน้ากลุ่มงาน
วิสัญญีวิทยา

แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงาน
รังสีวิทยา
แพทย์หญิงอรวรรณ กอแสงเรือง
หัวหน้ากลุ่มงาน
จิตเวช
แพทย์หญิงจุฑามาศ โกสียะกุล
หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงสุนิสา คูหิรัญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ
นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงาน
วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
แพทย์หญิงนิศา โสธรวิทย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตกรรม
แพทย์หญิงเสริมศิริ สุภากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม
นางปริญดา พีรธรรมานนท์
หัวหน้ากลุ่มงาน
พยาธิวิทยา

นางกรอกทอง ภู่วโรดม
หัวหน้ากลุ่มงาน
โภชนศาสตร์
นางสุธีรา บัวศรี
หัวหน้ากลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ
นายสุรวุฒิ สุขสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนานานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
นายไชยยงค์ อรุณสุรยศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลวิชาการพยาบาล
นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางสาวมธุรส ตันติเวสส
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยใน
นางศิรินภา ลีลายุวัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

นางสุภาภรณ์ ตันติสุณิชย์กุล
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลปัองกันและควบคุมการติดเชื้อ
นางอารี ตันธนวฒน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยหนัก

นางดุษฏี ใหญ่เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
นางสาวปรารถนา ไชยฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นางสุภาพร หวังรุ่งทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี

จ่าเอกธนศักดิ์ โปตระนันท์
หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
นางอังกาบ มณีวัช
หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป
นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี
หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี

นางสาวไฟรินทร์ เย็นเพชร
หัวหน้าฝ่าย
พัสดุและบำรุงรักษา
นางนิตยา เจือนาค
หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและประเมินผล
นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์
หัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

นายปราโมทย์ จุงสกุล
หัวหน้าฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

นางทัศนีย์ จิวานานนท์
 
Find us on Facebook