ขั้นตอนการให้บริการผู้รับบริการที่มารับบริการหากรอนานเกิน 30 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ท่านรับบริการ
กรณีผู้ป่วยเก่า ที่มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อห้องบัตร อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1
2. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่ช่อง 2 และรอเรียกชื่อหน้าเคาน์เตอร์พยาบาล
3. เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล เรียกชื่อวักถามอาการเจ็บป่วย วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก แนะนำแผนกที่ตรวจ
4. รอเรียกชื่อหน้าห้องตรวจ เพื่อพบแพทย์
หมายเหต
1. วันราชการ เวลา 8.00 -12.00 น. ติดต่อที่จุดคัดกรองหน้าตึก 90 ปี สมเด็จย่า
2. กรณีผู้ป่วยเก่าที่เป็นชาวต่างชาติให้นำหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุ) มายื่นพร้อมบัตรประจำตัวผู้ป่วยเพื่อขอรับบริการทุกครั้ง
กรณีพระสงฆ์ - สามเณร ที่มีบัตรนัดตรวจ ควรปฏิบัติดังนี้
ส่งบัตรนัดที่เคาน์เตอร์ห้องตรวจที่นัดตรวจ นั่งรอเรียกชื่อ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และพบแพทย์ตรวจ
- หากกรณีมาตรวจไม่ตรงวันนัด ให้ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่ห้องบัตร อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 ช่องหมายเลข 2
- กรณีไม่สามารถมาตามนัดได้ โทรศัพท์เลื่อนวันนัดที่ห้องบัตร โทร 0-2354-4288, 0-2640- 9537-70 ต่อ 5101
แผนกอายุรกรรม(ยกเว้นคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด) จิตเวช ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมทั่วไป
1.พระคุณเจ้าที่มารอรับการตรวจที่ห้องตรวจโรค นิมนต์พบพยาบาลที่ศูนย์คัดกรอง(เบอร์ ๒๔) เพื่อคัดแยกประเภทผู้ป่วยและลงข้อมูลในใบคัดกรอง
2. ให้พระคุณเจ้านำบัตรประจำตัวพร้อมใบคัดกรองส่งที่ห้องบัตรช่องเบอร์ ๒ กรณีบัตรใหม่ ติดต่อทำบัตรใหม่ห้องบัตรช่องเบอร์ ๑ กรณีมีบัตรนัดและมาตรงตามวันนัด ส่งบัตรนัดพร้อมใบคัดกรองและบัตรประจำตัวที่ตระกร้าใส่บัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์ ๒๓
3. เจ้าหน้าที่รับแฟ้มประวัติจากห้องบัตร
4. พยาบาลประจำเคาร์เตอร์ ๒๓ เรียกชื่อเพื่อซักประวัติอาการเจ็บป่วยวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และแจ้งให้ทราบว่านั่งรอหน้าห้องตรวจใด
5.ตรวจแผนกศัลยกรรมนิมนต์นั่งรอตรวจที่หน้าห้องฉุกเฉิน เคาร์เตอร์เบอร์ ๒๙
6.พระคุณเจ้าที่มีเจาะเลือดหลังเจาะเลือดแล้วนิมนต์ฉันอาหารเช้าที่ตึกกัลยานิวัฒนา ชั้น ๑ และรับผลเลือดที่หน้าห้องเจาะเลือดเบอร์ ๑๗
7.นำผลเลือดส่งที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์ ๒๓ กรณีที่แพทย์ไม่ได้ให้งดน้ำ/อาหาร เพื่อเจาะเลือด หรือทำการตรวจรักษาอื่นๆนิมนต์ฉันเช้าที่ตึกกัลยานิวัฒนา ชั้น ๑ โดยมีบริการถวายอาหารเช้าเวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และที่หอฉัน มีบริการถวายอาหารเพลเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 8.พบแพทย์ตรวจรักษา 9. รอรับบัตรนัดและคำแนะนำที่ จุดรับบัตรนัดหน้าห้องเบอร์ ๑๔ กรณีแพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ติดต่อศูนย์รับใหม่ ห้องเบอร์ ๑๔
กรณีพระคุณเจ้าที่นั่งรถเข็น หรือเปลนอนเมื่อที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อ นิมนต์ยกมือแสดงตัว กรุณาอย่าลุกขึ้นจากรถเข็นเอง จะมีเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลพระคุณเจ้า
-แพทย์จะออกตรวจเวลาเวลา ๐๘.๓๐ น.
-พระคุณเจ้าท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์ ๒๓ -เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด กรุณานำยาที่เหลือทุกชนิดมาให้แพทย์ดูด้วยทุกครั้ง
การรับบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
1. ส่งใบตรวจทางรังสีพร้อมทั้งบัตรเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ได้รับจากห้องตรวจที่ห้องทะเบียนกลุ่ม งานรังสีวิทยา อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 2 และถ้ามีฟิล์มจากที่โรงพยาบาลอื่นๆมาด้วยให้นำมา
มอบให้พร้อมกับใบส่งตรวจ
2. ในกรณีที่เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษตามการตรวจชนิด นั้นๆจำต้องนำใบส่งตรวจมานัดกับกลุ่มงานรังสีวิทยาก่อนโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบนัดและวิธีการ เตรียมตัวพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการเตรียมตัวมาตรวจในวันอื่นหรือวันที่จะมาพบแพทย์ผู้ทำ การตรวจรักษาครั้งต่อไป
3. ผู้ป่วยที่มีใบนัดตรวจของกลุ่มงานรังสีวิทยาแล้ว ในวันที่มาตรวจให้นำใบนัดตรวจมาส่งที่ห้อง ทะเบียนของกลุ่มงานรังสีวิทยาได้ทันทีและปฏิบัติตามข้อแนะนำจนกว่าจะมีการตรวจเสร็จ
4. ควรมาให้ตรงเวลาตามใบนัดและถ้าไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้หรือต้องการเลื่อนนัดสามารถ ติดต่อกับกลุ่มงานรังสีวิทยาได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 0-2354-4300, 0-2354-4310, 0- 2640-9537-70 ต่อ 5205, 5201, 5207
5. หลังการตรวจทางรังสีเสร็จแล้วสามารถที่จะรอรับผลการตรวจไปพบแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา ได้ในวันนั้นหรือมาตามวันที่แพทย์นัด
6. ถ้าต้องการนำฟิล์มและผลการตรวจทางรังสีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นๆให้มาแจ้งกับกลุ่มงาน รังสีวิทยาก่อนนำฟิล์มไป
หลักฐานประกอบการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรณีผู้ป่วยใหม่ ควรปฏิบัติดังนี้
1. พระภิกษุ-สามเณรที่ถือสัญชาติไทยต้องเตรียมหลักฐานประกอบการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ดังต่อไปนี้
1.1 หนังสือสุทธิ
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ออกโดยราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง), สมุดประจำตัวผู้พิการ ฯลฯ
1.3 กรณีที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออก โดยราชการด้วย
2. พระสงฆ์-สามเณร ที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการทำบัตรใหม่ ดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือเดินทาง หรือหนังสือขอรับการตรวจรักษาที่ลงนามจากสถานทูต
2.2 หนังสือขอรับการตรวจรักษาที่ลงนามจากเจ้าอาวาสวัดที่จำวัดในประเทศไทย
2.3 หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
ขั้นตอนการเจาะเลือดตรวจ
1. งดน้ำและอาหารทางปากก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง
2. ห้องเจาะเลือดอยู่อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้องเบอร์ 18
3. เริ่มเจาะเลือดเวลา 6.30-15.00 น. รายงานผลตรวจ 8.30 น. เป็นต้นไป
4. เจาะเลือดหลังเวลา 8.30 น. การายงานผลเลือดใช้เวลา 40-90 นาทีแล้วแต่ชนิดและจำนวนการ ทดสอบ
5. รับใบรายงานผลเลือดที่ช่อง 1 ห้องเบอร์ 17
6. ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำผลเลือดกลับไปให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์พยาบาลและรอพบแพทย์หน้าห้อง ตรวจเดิม
7. กรณีผลเลือดไม่ได้ภายในวันนั้นหรือเป็นการส่งตรวจนอกโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด จะเขียนใบนัดตามที่แพทย์นัด และให้มารับผลที่ช่อง 1 ห้องเบอร์ 17 ตามวันเวลาที่แพทย์นัด
โดย จะเริ่มรับผลได้ตั้งแต่ 7.30 น. เป็นต้นไป
การบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดให้บริการพระภิกษุ-สามเณรอาพาธฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ
2. ให้บริการฉีดยา, ทำแผล, ผ่าตัดเล็กน้อย เข้าเฝือก/ตัดเฝือก, เย็บแผล, ตัดไหม 3. บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ/ปัญหาอาการอาพาธที่ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4. ต้องการให้รถพยาบาลไปรับพระภิกษุ-สามเณร อาพาธฉุกเฉินที่วัดเพื่อมารักษาที่โรงพยาบาล สงฆ์
4.1 วัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ติดต่อศูนย์เอราวัณ โทร. 1646
4.2 วัดอยู่นอกเขตกรุงเทพ ติดต่อศูนย์กู้ชีพนเรนทร โทร. 1669
5. พระสงฆ์-สามเณรอาพาธฉุกเฉินมาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 โทร. 0-2640-9537 ต่อ 5121
6. ญาติติดต่อทำบัตร ณ ห้องบัตร ช่อง 1 อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 โทร. 0-2640-9537-70 ต่อ 5101
ขั้นตอนการรับยา ควรปฏิบัติดังนี้
1. ส่งใบสั่งยาพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้ป่วยหรือหนังสือสุทธิที่ห้องจ่ายยาช่อง 1 อาคาร 90 ปี สมเด็จย่า ชั้น 1 กรณีมีบัตรนัดตรวจครั้งต่อไปโปรดแสดงด้วย
2. รอเภสัชกรเรียกชื่อเพื่อให้คำแนะนำการใช้ยา และรับยาที่ห้องจ่ายยาช่อง 3 และ 4 ให้แสดง หลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วยหรือหนังสือสุทธิตอนรับยาด้วยทุกครั้ง กรณี มีข้อสงสัยเรื่องยาติดต่อเภสัชกร
โทร. 02-6409537-70 ต่อ 5119 หรือ 5120 วันราชการ เวลา 8.30-20.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 8.00-16.00 น.
การบริการอาหาร โรงพยาบาลสงฆ์จัดอาหารถวายสำหรับพระสงฆ์ - สามเณรที่มารับการตรวจ ณ หอฉัน ดังนี้
1. อาหารเช้า เวลา 7.00 - 9.00 น.
2. อาหารเพล เวลา 11.00 - 12.00 น.
สำหรับพระสงฆ์- สามเณร ที่พักรักษาที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงฆ์จัดถวายชุดของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู เป็นต้น


ขั้นตอนการให้บริการ


 งานที่ให้บริการ  ห้องเจาะเลือดผู้ป่วยนอก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

 ขอบเขตการให้บริการ
 สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ
 1. อาคารสมเด็จย่า 90ปี ชั้น 1
     ที่อยู่: 445 โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา
     เขตราชเทวี กทม. 10400
     โทรศัพท์: 026-409538 ต่อ 5213
 วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.00น.

 ข้อกำหนดการให้บริการ
 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
 1. แบบคัดกรองผู้ป่วยส่งตรวจคลินิคทั่วไปและเฉพาะทาง
 2. ใบนัดผู้ป่วย/โรงพยาบาลสงฆ์ และใบรายการเจาะเลือด
 3. แฟ้มประวัติผู้ป่วย (OPD Card)
 4. ใบรายงานผลเลือด
 5. ใบสั่งยา
 6. บัตรคิวห้องจ่ายยา
 จำนวน 6 ฉบับ

 ค่าธรรมเนียม
 ไม่มี

 ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 1. การเตรียมข้อมูลสำหรับคัดกรอง
    - ผู้รับบริการมา1วันก่อนวันนัดตรวจและเจาะเลือดตรวจ
(ฝากผู้ป่วยนอนที่หอผู้ป่วยฝากนอน อาคารกัลยาณิวัฒนา)
    - เช้าเวลาก่อนเวลา06.00-07.00น.พยาบาลวิชาชีพเจาะเลือดผู้ป่วยส่งเลือดผ่านกระสวยไปยังห้องชีวเคมี
(ยกเว้นผู้ป่วยที่ฝากนอนที่หอผู้ป่วยจักษุ เจ้าหน้าที่พาผู้ป่วยมาเจาะเลือดที่ห้องเจาะเลือดผู้ป่วยนอก)
หอผู้ป่วยฝากนอน


 2. ฉันอาหารเช้าที่ห้องอาหารชั้น 1 อาคารกัลยาริวัฒนา ฝ่ายโภชนากร
 3. ผู้ป่วยแจ้งพยาบาลจุดคัดกรอง คัดกรองเพื่อระบุห้องตรวจ จุดคัดกรอง
 4. บันทึกชื่อผู้ป่วยส่งตรวจ ห้องตรวจตามใบคัดกรองใน
 ระบบe-phis
ห้องบัตร
 5. ตรวจตรวจสอบความถูกต้องของเลือดผู้ป่วยที่ส่งจากระบบกระสวยกับระบบ e-phis ใบสั่งตรวจเลือดและ tubeเลือดตรวจ ห้องชีวเคมี
 6. ส่งผลนำเลือดเข้าระบบการแปลผลอัตโนมัติที่เชื่อมกันระบบ e-phis ห้องชีวเคมี
 7. printผลเลือดให้ผู้ป่วย (ที่นั่งรอผลเลือดหน้าห้องเจาะเลือดผู้ป่วยนอก) ห้องเจาะเลือดผู้ป่วยนอก
(ส่งเลือดก่อนเวลา 07.00น.แปลผลเลือดไม่เกิน เวลา 08.30น.)
 8. การเตรียมก่อนตรวจ
       4.1 ส่งผลเลือดให้พยาบาลหน้าห้องตรวจพยาบาล
ห้องตรวจโรค
       4.2 นั่งรอเรียกชื่อที่หน้าห้องตรวจเพื่อตรวจประเมินลงข้อมูลก่อนพบแพทย์ตรวจดังนี้
             4.2.1 พยาบาลตรวจคัดกรองจำแนกประเภทผู้ป่วยซ้ำ บันทึกการนำส่ง อาการที่ผู้ป่วยมาถึงหน่วย ซักถามประวัติ
การแพ้ยา การสูบบุหรี่ อาการสำคัญตรวจร่างกาย/ประเมิน
              - วัดความดันโลหิตซ้ำบางรายตามการประเมิน
              - วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว (บางราย)
              - บันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักถามอาการ ผลเลือด การตรวจร่างกายขั้นต้นตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย
              - ให้ข้อมูลคำแนะนำการดูแลตนเองตามปัญหาแก่
ผู้ป่วยและญาติ
              - เภสัชนับยาของผู้ป่วยที่เหลือใบรายการแนบที่OPD
 9. นั่งรอเรียกชื่อหน้าห้องตรวจ
 10. พบแพทย์ตรวจ ห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด
 11. รับบัตรนัด ห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด
 12. ยืนใบสั่งยา รับบัตรคิว ห้องจ่ายยานอก
 13. รอรับยา/ฉันเพล ห้องจ่ายยานอก/หอฉัน
(โภชนากรจัดอาหารเพลถวาย)
 14. เภสัชตรวจสอบระบุตัวถูกต้อง ให้คำแนะนำการใช้ยา
 รับยา
ห้องจ่ายยานอก
 15. กลับวัด
Find us on Facebook