โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

โรงพยาบาลสงฆ์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2555 ( Thailand Public Service Awards 2012) ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ในชื่อผลงาน “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีพุทธ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)”