แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค
ผู้ประสงค์ จะบริจาคเงินสามารถบริจาคผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชี ฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-85026-1 ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ (ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่เพื่อขอใบเสร็จรับเงิน) เบอร์โทรติดต่อ 02-640-9537-46 ต่อ 1326

หมายเหตุ การรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่สามารถรับบริจาคตั้งกองทุน หรือ สมทบทุน