แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค
การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
  • กรณีมีความประสงค์โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 013-1-85026-1 ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ส่งแฟกซ์รายละเอียดการบริจาค ที่ เบอร์ 02-3544273
E-mail หลักฐานการบริจาค Finance@priest-hospital.go.th กรณีบริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร ต้องส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

  • กรณีมีความประสงค์บริจาคเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร รายเดือน

โปรดเขียนหลักฐาน ต้องนำส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ เท่านั้น

  • กรณีมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเช็ค

โปรดเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม “โรงพยาบาลสงฆ์” และส่งเช็คมายัง โรงพยาบาลสงฆ์ เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.10400 (ฝ่ายการเงินและบัญชี)หมายเหตุ การรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่สามารถรับบริจาคตั้งกองทุน หรือ สมทบทุน