Skip to content
สถิติข้อมูล พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   

สถิติผู้ป่วยนอก แยกแผนก ปีงบประมาณ 2548 - 2552
แผนก / คลินิก จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) / ปีงบประมาณ
ปี 2548 ปี 2549
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
อายุรกรรม 28,368 31,126 37,952 30,764 31,375
- ทั่วไป 24,085 27,289 34,622 28,420 28,527
- หัวใจ 4,283 3,837 3,330 2,344 2,848
ศัลยกรรม 6,409 6,437 7,511 8,030 8,419
- ทั่วไป 4,482 4,005 4,480 4,507 4,671
- ยูโร 1,927 2,432 3,031 3,523 3,748
ศัลยกรรมกระดูก 7,247 6,812 6,947 7,059 7,762
จักษุวิทยา 9,660 12,122 16,163 9,739 9,759
โสต ศอ นาสิก 5,838 5,837 6,101 5,809 5,463
จิต - ประสาท 2,552 2,291 2,161 1,682 1,731
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2,037 1,597 1,362 657 1,552
ทันตกรรม 8,187 10,617 12,336 7618 6,680
##รวม ## 70,298 76,839 90,533 71,358 72,741
ประมวลผล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2552
ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติสถิติผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2548 - 2552
แผนก / คลินิก จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) / ปีงบประมาณ
ปี 2548 ปี 2549
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
อายุรกรรม 3,103 3,132 3,178 3,326 3,087
- ทั่วไป 2,534 2,641 2,807 3,106 2,735
- หัวใจ 569 491 371 220 352
ศัลยกรรม 1,864 1,791 1,830 2,017 1,865
- ทั่วไป 1,337 1,463 1,528 1,782 1,595
- ยูโร 527 328 302 235 270
ศัลยกรรมกระดูก 509 367 362 1,235 277
จักษุวิทยา 1,135 1,202 1,053 330 983
โสต ศอ นาสิก 423 389 370 358 305
จิต - ประสาท 29 15 1 7 11
ทันตกรรม 0 0 0 9 14
##รวม## 7,063 6,896 6,794 7,282 6,542
ประมวลผล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2552
ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติ

สรุปรายงานด้านการให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2548 - 2552
รายการ
หน่วยนับ
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
1. จำนวนเตียง
เตียง
428 279 281 291 279
2. ผู้ป่วยนอก
ราย
70,298 76,839 90,533 71,358 72,741
เฉลี่ยผู้ป่วย / วัน
ราย / วัน
193 211 248 195 199
ผู้ป่วยที่รับบริการในวันหยุดราชการ
ราย
2,528 2,773 2,953 2,895 3,365
ผู้ป่วยที่มารับบริการนอกเวลาราชการ
ราย
1,368 1,396 1,636 1,315 1,490
ผู้ป่วยที่มารับบริการ 13.00 - 16.30 น. (แพทย์เวร)
ราย
3,539 3,416 3,562 3,745 3,540
3. ผู้ป่วยใน
ราย
6,961 6,896 6,794 7,282 6,542
เฉลี่ยผู้ป่วย / วัน
ราย / วัน
191 195 202 211 199
จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่
ราย
4,616 4,549 4,427 4,730 4,156
เฉลี่ยผู้ป่วยใหม่รับไว้ / วัน
ราย / วัน
13 12 12 13 11
อัตราการครองเตียง
44.64 69.72 71.82 72.32 71.45
ช่วงว่างของเตียง
วัน / เดือน
18 7 7 6 7
จำนวนวันผู้ป่วยอยู่ในรพ.
วัน
67,941 71,003 73,663 77,027 72,765
จำนวนวันผู้ป่วยจำหน่าย
วัน
70,957 70,175 73,762 77,029 73,391
จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย
ราย
4,656 4,539 4,408 4,752 4,180
4. จำนวนผู้ป่วยนอกแยกประเภท
พระภิกษุ-สามเณร
ราย
59,589 67,631 81,623 63,407 64,204
ฆราวาส
ราย
10,709 9,208 8,910 7,951 8,537
เจ้าหน้าที่
ราย
6,938 6,196 6,063 6,191 5,931
ครอบครัวและญาติเจ้าหน้าที่
ราย
462 330 248 194 130
บุคคลอื่น ๆ
ราย
3,309 2,682 2,599 2,206 2,476
5. จำนวนผู้ป่วยใน
พระภิกษุ-สามเณร
ราย
6,961 6,811 6,715 7,188 6,443
ฆราวาส
ราย
102 85 79 94 99
6. จำนวนผู้ป่วยนัด
จำนวนผู้ป่วยนัด
ราย
13,375 16,569 18,533 18,741 20,961
มาตามนัด
ราย
9,976 10,830 13,060 13,637 15,403
ไม่มาตามนัด
ราย
3,599 5,739 5,473 5,104 5,558
7. ผู้ป่วยล้างไต
ราย
3,876 4,280 4,670 4,845 5,447
8. ผู้ป่วยระบบ Refer
จำนวนผู้ป่วยระบบ Refer
ราย
308 289 259 517 474
ผู้ป่วยนอกที่รับ Refer
ราย
302 285 246 517 474
ผู้ป่วยนอกที่ส่งไปรักษาที่อื่น
ราย
6 4 13 0 8
ผู้ป่วยนอก Refer ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ราย
246
ผู้ป่วยในที่ส่งไปรักษาที่อี่น
ราย
38
ประมวลผล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2552
ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติ