Skip to content
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
1. นายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว
พ.ศ. 2494 – 2507
2. นายแพทย์สมพงษ์ ศิริภักดี
พ.ศ. 2507 – 2514
3. นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี
พ.ศ. 2514 – 2525
4. นายแพทย์ประเสริฐ บานชื่น
พ.ศ. 2525 – 2526
5. นายแพทย์เกษม ตุลวรรธนะ
พ.ศ. 2526 – 2528
6. นายแพทย์บำรุง ศรีเปล่ง
พ.ศ. 2528 – 2531
7. นายแพทย์อุดม ปาจรียางกรู
พ.ศ. 2531 – 2532
8. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
พ.ศ. 2532 – 2534
9. นายแพทย์สุรินทร์ ชนไมตรี
พ.ศ. 2534 – 2538
10. นายแพทย์เสรี ตู้จินดา
พ.ศ. 2538 – 2539
11. นายแพทย์ประสาท
โหตรภวานนท์
พ.ศ. 2539 – 2540
12. นายแพทย์พีระ
เลิศกังวาลไกล
พ.ศ. 2540 – 2544
13. นายแพทย์มานพ
ศิริมหาราช
พ.ศ. 2544 – 2548
14. นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช
พ.ศ. 2548 – 2549
15. แพทย์หญิงวราภรณ์
ภูมิสวัสดิ์
พ.ศ. 2549 –2552 ปัจจุบัน