Skip to content
วิสัยทัศน์ : พันธกิจ พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   

.:: วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ ที่มุ่งพัฒนาวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพแก่สงฆ์แบบองค์รวม
เพื่อช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา

.:: พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในกลุ่มพระสงฆ์-สามเณร
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ในระดับตติยภูมิในกลุ่มพระสงฆ์-สามเณรแก่สถานบริการสุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.จัดให้มีบริการเพื่อรองรบการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง ๆ ในกล่มพระสงฆ์-สามเณร
4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ
ในระดับตติยภูมิแก่แพทย์และบุคคลากรทางด้านสุขภาพในสถาน บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

.:: ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพพระสงฆ์
2.พัฒนาเครือข่ายและระบบรับส่งต่อให้มีความเข้มแข็ง
3.พัฒนานโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพระสงฆ์
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

.:: ค่านิยมองค์กร.:: เป้าประสงค์
1.โรงพยาบาลสงฆ์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพพระสงฆ์

.:: ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเลิศ
1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง/แผนแม่บท

.:: เป้าประสงค์
2. เครือข่ายและระบบรับส่งต่อได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มเข็งในด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

.:: ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2.1 จำนวนเครือข่ายบริการระดับตติยภูมิที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ
2.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านบริการตติยภูมิ
2.3 ระดับความสำเร็จของการวางระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย

.:: เป้าประสงค์
3. ปัญหาสุภาพที่สำคัญของพระสงฆ์ได้รับการแก้ไขอย่างมีมาตรฐานครบวงจร

.:: ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
3.1 จำนวนโครงการที่แก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพระสงฆ์
3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพระสงฆ์
3.3 ระดับความพังพอใจของผู้รับบริการ

.:: เป้าประสงค์
4. โรงพยาบาลสงฆ์มีระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

.:: ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขึ้นตอนของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA)
4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMPA)
4.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรณนะสอดคล้องกับยุทธสาสตร์

.:: ยุทธศาตรต์การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสงฆ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสงฆ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมยึดถือค่านิยมขององค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานและอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านบริหารจัดการระบบงานที่สอดคล้องกับภารกิจ หลักของ
โรงพยาบาลสงฆ์สามารถปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกระดับโดยยึดหลักค่านิยม
ของโรงพยาบาลสงฆ์ (Priest) Core Vallue

.:: ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางผ่านเกณฑ์ประเมินความเป็นเลิศ

รายละเอียด
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ด้านบริการตติยภูมิและสูงกว่า
10.00
11.43
14.29
ด้านการรับส่งต่อ
8.58
8.58
14.29
ด้านการวิจัยและพัฒนา
14.29
12.86
14.29
ด้านการฝึกอบรม
8.58
8.58
11.43
ด้านการเป็นศูนย์อ้างอิง
12.38
11.43
13.35
การเป็นสถาบันระดับชาติ
8.58
8.58
14.29
ด้านเครือข่าววิชาการ
12.38
10.72
12.86
# รวม #
74.78
75.00
92.86