สถานการณ์

จากข้อมูลของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยมีพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งประเทศ จำนวน 349,659 รูป สถิติการเจ็บป่วยของพระสงฆ์อาพาธ ปี 2558 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ความชุกของโรคลำดับต้นๆได้แก่ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และต้อกระจก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มาตลอด จึงสมควรมีการการคัดกรองและพัฒนาการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และเพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป้าหมาย

พระสงฆ์ สามเณรทั่วทุกภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์สามเณรในประเทศไทย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในการดูแล

2.เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ที่เหมาะสม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ ที่สามารถอ้างอิงได้