จองห้องพิธีต่างๆ

PDFPrintE-mail

การสั่งจอง | กำหนดการรอบเช้า | กำหนดการรอบเพล | ภาพสถานที่และบรรยากาศจัดงาน
 
 
                           
การสั่งจองถวายภัตตาหารพระอาพาธและจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

การจองถวายภัตตาหารพระอาพาธบริการได้ ๒ เวลา
-  เวลาเช้า เริ่ม ๐๖.๓๐ น.
-  เวลาเพล เริ่ม ๑๐.๓๐ น.
ค่าภัตตาหารพระอาพาธ รูปละ ๕๐ บาท
หมายเหตุ
กรณีที่เจ้าภาพต้องการนำอาหารถวายพระอาพาธเอง
-  กรุณาติดต่อ กลุ่มงานโภชนวิทยา
การจัดสะเดาะเคราะห์บังสุกุลต่ออายุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีเจ้าภาพต้องเตรียมมา
๑.ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระ ๙ ชุด
๒.เทียนขาว หนัก ๔ บาท ๑ คู่
๓.ผ้าขาวยาว ๒ เมตร ๑ ผืน
การจัดพิธีบังสกุลอุทิศให้ผู้ล่วงลับ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีที่เจ้าภาพต้องเตรียมมา
๑.ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระ ๙ ชุด
๒. โกฐอัฐิ รูปถ่าย หรือชื่อผู้ล่วงลับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

กำหนดการประกอบพิธีต่างๆ
๑.พิธีถวายสังฆทาน วันเกิด บังสุกกุล สะเดาะเคราะห์
๐๗.๐๐ น.
-พระพิธีมาถึงพิธีการเชิญเจ้าภาพถวายอาหารพระพิธี
๐๗.๓๐ น.
-พิธีกรเชิญเจ้าภาพรับศิล พระพิธีให้ศิล
๐๗.๔๕ น.
-พิธีการเชิญเจ้าภาพที่ถวายสังฆทาน , ทำบุญวันเกิด ถวายปัจจัย ,ดอกไม้ ,ธูปเทียน ทีละเจ้าภาพ
เสร็จแล้วพระพิธีให้พร(พร้อมกับคู่บ่าว-สาว) แล้วพรมน้ำมนต์ต่อจากคู่บ่าว-สาว
* พิธีกรเชิญเจ้าภาพที่ทำบุญบังสุกุล ถวายปัจจัย ,ดอกไม้,ธูปเทียน,พระพิธีให้พร
* พิธีกรเชิญเจ้าภาพทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ถวายปัจจัย ,ดอกไม้,ธูปเทียน,พระพิธีให้พร
๐๘.๐๐ น.
เสร็จพิธีแล้ว พระช่วงเช้ากลับ
๒.พิธีถวายสังฆทาน วันเกิด บังสุกกุล สะเดาะเคราะห์
เวลาเพล ๑๐.๓๐ น - ๑๒.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
- พิธีกรเชิญเจ้าภาพขึ้นถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
๑๑.๐๐ น.
- พิธีกรเชิญเจ้าภาพถวายอาหารพระพิธี
* พิธีกรเชิญเจ้าภาพที่จองถวายอาหารพระอาพาธภายนอกประเคนอาหาร
๑๑.๒๐ น.
- พิธีกรประกาศรายนามเจ้าภาพที่มาทำบุญเสร็จแล้วพระอาพาธภายนอกให้พร
๑๑.๓๐ น.
- พิธีกรเชิญเจ้าภาพประจำวันถวายปัจจัยดอกไม้ ,ธูปเทียน ,พระพิธีให้พรประพรมน้ำมนต์เสร็จพิิธีในช่วงแรก
* พิธีกรเชิญเจ้าภาพทีทำบุญบังสุกุล ถวายปัจจัย ,ดอกไม้ ,ธูปเทียน,พระิพิธีให้พร
* พิธีกรเชิญเจ้าภาพที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ถวายปัจจัย ,ดอกไม้ ,ธูปเทียน,พระิพิธีให้พร
๑๒.๐๐ น.
เสร็จทุกพิธีแล้ว พระช่วงเพลกลับ

 

 
อัตราบริการเฉพาะในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์
หอฉัน
ห้องพิธีสงฆ์
บำรุงค่าภัตตาหารถวายพระอาพาธ 25 รูป ๆ ละ 50 บาท 1,250.00 1,250.00
ค่าสถานที่เจริญพระพุทธมนต์ 1,500.00 3,500.00
ค่าอาหารถวายภัตตาหารพระในพิธี 9 รูป 1,350.00 2,250.00
ค่าไทยธรรมถวายพระในพิธี 9 รูป 1,800.00 1,800.00
ค่ารถรับ-ส่งพระในพิธี 1,000.00 1,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์
6,900.00 9,800.00
ค่าจัดทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ 500.00 1,000.00
ค่าอุปกรณ์หลั่งน้ำสังข์ (พาน, มาลัย, มงคล) 2,000.00 2,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์และหลั่งน้ำสังข์ทั้งสิ้น
9,400.00 12,800.00


หมายเหตุ ***
ถ้าต้องการใช้ไฟ้ฟ้าของโรงพยาบาลเพื่อบันทึกเทปต้องเสียค่าบำีรุง 200-500บาท
เจ้่่าภาพต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยถวายพระ 9 ชุด

การส่งจองอาหารเลี้ยงแขก
รับเลี้ยงเฉพาะกลางวัน

อัตราค่าบริการอาหาร
จัดเลี้ยงแขก 30-49 คน คนละ 220/บาท แขกตั้งแต่ 50 ขึ้นไป คนละ 200 บาท

อัตราค่าห้องจัดเลี้ยง
ที่หอฉัน 1,500 บาท/แขก 50-100 คน ห้องพุทธรักษา 2,000 บาท/แขก 50-70 คน
ที่ห้องรับรอง 5,000 บาท/แขก 80-200 คน ห้องธรรมรักษา 1,000 บาท/แขก 30-40 คน

*** การจองห้องพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขกไม่รับสั่งจองทางโทรศัพท์ กรุณามาติดต่อด้วยตัวเองพร้อมชำระเงิน ที่มาจอง
*** กรุณาอย่านำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องพิธีสงฆ์

ติดต่อสอบถามแผนกรับจอง ณ อาคารพิธีสงฆ์ (ห้องกระจก) โรงพยาบาลสงฆ์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 -1600 น.