ทำบุญ บจิจาค รับจอง

PDFPrintE-mail

การสั่งจอง | กำหนดการรอบเช้า | กำหนดการรอบเพล | ภาพสถานที่และบรรยากาศจัดงาน
 
 
                           
 
การสั่งจองพิธีมงคลสมรสหมู่ รพ.สงฆ์ (เวลาเช้า ๐๖.๓๐ น - ๐๙.๐๐ น )
ให้บริการวันละ ๒๐ คู่
ให้บริการพิธีหลั่งน้ำสังข์วันละ ๗ คู่
แขกเชิญหลั่งน้ำสังข์คู่ละไม่เกิน ๓๐ คน

อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่ไม่รดน้ำสังข์
ค่าภัตตาหารพระพิธี ๙ รูป ค่าสถานที่ (ไม่หลั่งน้ำสังข์) ๑,๕๐๐ บาท

อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่รดน้ำสังข์
ค่าภัตตาหารพระพิธี ๙ รูป ค่าสถานที่ มีหลั่งน้ำสังข์ที่หอฉัน (ทำพิธี ๒ คู่สลับกัน) ๒,๐๐๐ บาท

ค่าอุปกรณ์พิธีหลั่งน้ำสังข์

•พานดอกไ้ม้ ๑ คู่ ราคา ๗๐๐ บาท
•พวงมาลัยบ่าว-สาว ๗๐๐ บาท
•มงคลแฝด ๑๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท

รวม ๓,๕๐๐ บาท

อุปกรณ์พิธีมงคลสมรสที่บ่าว-สาวต้องเตรียมมา
ดอกไม้ ธูปเทียน ซองปัจจัยถวายพระพิธี อย่างละ ๙ ชุด
ป้ายโฟมชื่อบ่าว-สาว

อาหารเช้าสำหรับเลี้ยงแขก

กาแฟ หรือโอวัลติน และขนม ๒ อย่าง ชุดละ ๔๐ บาท (สั่งจองล่วงหน้า ๑๕ วัน)
กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยในวันสั่งจองจะไม่คืนเงินกรณียกเลิก
โปรดแต่งกายสุภาพ สวมชุดบ่าว-สาว


ขั้นตอนพิธีมงคลสมรสเช้า (เวลา ๖.๓๐ น.)
๐๖.๓๐ น.
พิธีกรเชิญบ่าว-สาว ถวายภัตตาหารพระอาพาธบนตึกอาพาธ ๙ รูป
๐๗.๐๐ น พระพิธีมาถึงหอฉัน พิธีกรเชิญบ่าว-สาวถวายอาหารพระสงฆ์

๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. พิธีกรเชิญบ่าว
สาวและญาติผู้มีเกียรติรับศีล
พิธีกรเชิญบ่าว-สาว ถวายดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยพระพิธี ๙ รูป
พระพิธีให้พรประพรมน้ำพระพุธมนต์บ่าว-สาว ทีละคู่
เสร็จพิธีสงฆ์


(สำหรับบ่าว-สาวที่ทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ขอเชิญที่ห้องพิธีตามห้องที่จองไว้)

ขั้นตอนพิธีมงคลสมรสเพล (เวลา ๑๐.๐๐ น.)

๙.๓๐ น.
บ่าว-สาว มาถึงห้องพิธี
(ถ้ามีพิธีหมั้นต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา ๑๐.๑๕ น.)

๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุุทธมนต์

๑๑.๐๐ น. บ่าว-สาวถวายภัตตาหารเพลพระพิธี ๙ รูป
ถวายดอกไม้ ,ธูป ,เทียน ,จตุปัจจัยไทยธรรม ๙ ชุด
พระสงฆ์ให้พรประพรมน้ำมนต์

๑๑.๓๐ น ทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ เสร็จพิธีเวลา ๑๒.๐๐ น.

 

 
อัตราบริการเฉพาะในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์
หอฉัน
ห้องพิธีสงฆ์
บำรุงค่าภัตตาหารถวายพระอาพาธ 25 รูป ๆ ละ 50 บาท 1,250.00 1,250.00
ค่าสถานที่เจริญพระพุทธมนต์ 1,500.00 3,500.00
ค่าอาหารถวายภัตตาหารพระในพิธี 9 รูป 1,350.00 2,250.00
ค่าไทยธรรมถวายพระในพิธี 9 รูป 1,800.00 1,800.00
ค่ารถรับ-ส่งพระในพิธี 1,000.00 1,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์
6,900.00 9,800.00
ค่าจัดทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ 500.00 1,000.00
ค่าอุปกรณ์หลั่งน้ำสังข์ (พาน, มาลัย, มงคล) 2,000.00 2,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์และหลั่งน้ำสังข์ทั้งสิ้น
9,400.00 12,800.00

หมายเหตุ ***
ถ้าต้องการใช้ไฟ้ฟ้าของโรงพยาบาลเพื่อบันทึกเทปต้องเสียค่าบำีรุง 200.-500 บาท
เจ้่่าภาพต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยถวายพระ 9 ชุด

การส่งจองอาหารเลี้ยงแขก
รับเลี้ยงเฉพาะกลางวัน

อัตราค่าบริการอาหาร
จัดเลี้ยงแขก 30-49 คน คนละ 200บาท แขกตั้งแต่ 50 ขึ้นไป คนละ 220 บาท

อัตราค่าห้องจัดเลี้ยง
ที่หอฉัน 2,000 บาท/แขก 50-100 คน ห้องพุทธรักษา 2,000บาท/แขก 50-70 คน
ที่ห้องรับรอง 5,000 บาท/แขก 80-200 คน ห้องธรรมรักษา 1000 บาท/แขก 30-40 คน

*** การจองห้องพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขกไม่รับสั่งจองทางโทรศัพท์ กรุณามาติดต่อด้วยตัวเองพร้อมชำระเงิน ที่มาจอง
*** กรุณาอย่านำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องพิธีสงฆ์

ติดต่อสอบถามแผนกรับจอง ณ อาคารพิธีสงฆ์ (ห้องกระจก) โรงพยาบาลสงฆ์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 -1600 น. โทรศัพท์ 02-6409537 ต่อ 3501 ,3502