Untitled Document
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 30 มกราคม เวลา 15:54 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:11 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ  

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:42 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:32 น.
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่2/2560  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11:20 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิ ครั่งที่ 2-256  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 15:34 น.
แสดงทั้งหมด