Untitled Document
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาค้ำประกัน  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 13:46 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสงฆ์  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 15:18 น.
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 11:27 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ(สัมภาษณ์)ครั้งที่2-2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 11:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เวลา 10:41 น.
รับสมัครสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่2-2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 9:24 น.
แสดงทั้งหมด