Untitled Document
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Femtosecond laser patient interface จำนวน 50 อัน  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม เวลา 15:33 น.
สอบราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 350 กล่อง  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม เวลา 20:34 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ ชุดฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม เวลา 10:50 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 13:51 น.
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่องานบริการสำหรับห้องตรวจและงานบริการด้านเวชระเบียนฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เวลา 14:53 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 13:17 น.
แสดงทั้งหมด