Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Pitavastatin calcium 2 mg tablet  

กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม เวลา 15:18 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Sodium hyaluronate 0.18%  

กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม เวลา 15:17 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลฯ จำนวน 1 รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม เวลา 9:35 น.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม เวลา 15:20 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 16:20 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 7:06 น.
แสดงทั้งหมด